36 entries categorized "Fellesskap"

Skapt for fellesskap

I det første kapittelet i Bibelen møter vi Gud som den allmektige Skaparen. Vi møter Gud som ein arbeidar som målretta arbeider for å skapa noko han kan gleda seg over. Etter som skaparverket skrid fram og vert meir og meir slik Gud vil ha det, oppdagar vi at det ikkje berre er ein person som tek del i arbeidet. Vi oppdagar at Gud er ein lagarbeidar. Vi ser at han talar til seg sjølv og planlegg kva han skal gjera. ”Lat oss skapa menneske i vårt bilete, i vår likning!” (1.Mos.1,26)

Continue reading "Skapt for fellesskap" »


Det er ikkje godt å vera åleine!

Då Gud skapte såg han på det han hadde laga og sa seg overlag nøgd med det han hadde gjort. Heilt til det første mennesket tok fatt på si livsgjerning åleine, var alt godt. Men Skaparen sa da at det ikkje var godt for menneske å vera åleine. Det streid mot mennesket sin natur, det var jo skapt i Guds bilete, i Guds likning. Og Gud har aldri vore åleine. Han har alltid eksistert som tre i ein og ein i tre, - det er tre personar i Gud. Den Allmektige Gud er eit heilagt samfunn, ein heilag familie: Fader, Son og Heilag Ande.
Difor finn vi at Gud gjer ingenting åleine. Faderen, Sonen og Den Heilage Ande arbeider alltid saman i alt Gud gjer. Då mennesket vart skapt sa Gud: ”Lat oss skapa menneske i vårt bilete, i vår likning! Dei skal ..!” Legg merke til korleis Gud snakkar i oss og vårt når han snakkar om seg sjølv og med ein gong han snakkar om mennesket si oppgåve, seier han dei! Han snakkar om eit fellesskap av menneske som saman skal bera hans bilete og saman vera ein avglans av hans herlegdom!
Fordi Gud er treeining, avspeglar alt Gud gjer mangfald! Han skapar ikkje kopiar, berre originalar. Kvart einaste menneske er unikt og har ein plass i Guds frelsesplan. Det er Guds vilje at kvart menneske skal avspegla sin eineståande del av Guds herlegdom. Alle menneske er skapt i Guds bilete til å vera til lov og pris for hans herlegdom.
Det er ikkje godt å vera åleine. Ingen av oss kan fullføra Guds plan åleine. Vi er skapt for fellesskap. Det vi kan vera saman, er større enn summen av det vi kan vera kvar for oss! Difor må vi læra å tenkja og snakka i det guddommelege og inkluderande oss! Det er for smått å tenkja i meg og mitt! Det er for smått å tenkja på mi forsamling, mitt kyrkjesamfunn! Det er ikkje godt å vera åleine! Vi er skapt for noko større!
Vi er Guds familie! Alle som ved trua på Jesus Kristus er født på ny, er våre søsken. Vi høyrer saman, vi har ansvar for kvarandre! Vi må visa at vi er glad i kvarandre!
Vi er Jesu Kristi lekam. Vi er alle lemmar for kvarandre i ein lekam! Vi har ulike nådegåver, oppgåver og funksjonar, men vi er sett saman på den same lekamen! Saman med alle kristne er vi Kristi skjønne brud!
Vi er ein bustad for Gud i Anden. Vi er levande steinar bygd saman til Guds hus. Måten vi lever saman på, avgjer kor godt Gud kjenner seg heime mellom oss! Lat oss halda saman og byggja saman, for vi treng kvarandre! Ein stein skaper ikkje ein bustad!
Alle kristne på kvar plass er skapt for eit rikt fellesskapsliv! Vi må ikkje stengja oss inne på kvar våre forsamlingshus. Vi er kalla til eit felles liv som avspeglar Guds herlegdom! Lat oss difor verdsetja kvarandre og gje rom for alle individuelle variasjonar mellom forsamlingane og stå fram som eitt folk, ei kyrkje, - eit nytt menneske i Kristus. Lat oss sleppa alle kreative krefter laus! Lat oss vera fargerike og mangfaldige, - til velsigning for alle menneske der vi bur!
Det er tid for kristne leiarar å ta dette på alvor og leggja til rettes for fellesskap og samhandling på tvers av kyrkjesamfunnsmessige skiljelinjer.


Frigjer vokster og utvikling

Frigjer folk til teneste
Dette er eit samandrag av ei undervisning eg nyleg gav til gruppeleiarane i Kristent Fellesskap i Bergen

Jesus er livgjevande
Smittar liv og gjer folk heile
Gjev folk ein ny start – eit nytt liv
Skaper eit dynamisk fellesskap
Frigjer liv – evner – potensiale
Det kristne fellesskapet er meint å vera frigjerande og utviklande

Hjelp folk til å koma ut or skuggen – tilbakehaldande venting
Få folk fram i lyset
Hjelp folk i funksjon
Dette er ein ny dag hjelp folk til å leggja fortida bak!
Gud brukar vanlege arbeidsfolk

Riv ned stengsler
Legg til sides menneskelege og religiøse målestokkar
Det kristne fellesskapet er meint å vera dynamisk veksande for å sprengja alle grenser
Gud er uransakeleg - kan gjera så mykje meir enn alt

Det kristne fellesskapet er eit levande system – ein organisme som er sett til å forandra verda
Alt som er skapt av Gud heng saman, passar saman, er knyta saman
Alt vi gjer har ein verknad på heilskapen
Guds kyrkje vil berre trivast og bløma i sunne forhold til samfunnet
Den åndelege helsa til kyrkja må mælast i koss vi tek vare på varme og nære forhold til menneske i ein verden som er broten sund og bortkomen

Det kristne fellesskapet må frigjerast til å gjera det som er naturleg: å reprodusera seg sjølv!
Alle levande skapningar har evne til å skapa liv -reprodusera seg sjølv
Guds rike veks – indre drivkraft fører til spontan vokster – mangfaldiggjering
Eit fellesskap som er fullt av liv føder fram nye fellesskap heile tida
Levande kristne føder fram mange nye levande kristne
Levande celler mangfaldiggjer seg sjølv

Det naturlege livs-instinktet: å visa omsorg, gje næring og læra opp
Kvar generasjon er knyta til generasjonen før og etter. Når vi er på høgda, tek vi til med prosessen med å erstatta oss sjølv
I sunne forhold i livssyklusen er det alltid ei usjølvisk gjeving av seg sjølv
Dess meir ein fokuserer på å overleva, dess mindre bryr ein seg om å gje liv til andre
Framtida vår ligg ikkje i å bevara det vi har, men i å investera det i andre
Vi er kalla til å vera fødselshjelpar for ei ny tid
Oppdraget vårt og framtida vår – kjem av opphavet vår

Vi er kalla til å vera eit vokstermiljø for folk og nye fellesskap
Det handlar om å fremja Guds liv mellom folk
Å tena og yta er nøkkelen til livsknytingar
Berre når vi legg livet ned for kvarandre har vi ei fruktbar teneste
Anden bur ikkje i strukturar, program eller metodar, men i folk som tener
Eit fellesskap med Guds tenarhjarte kjenner ingen grenser for offer

Jesus modellen
Vera fri frå religiøse former
Føra med seg Guds nærvær
Møta verden med opne auge
Vera Guds reiskap for forandring
Bytta ut frykt med tru på framtida
Hjelpa folk å drøyma store draumar
Så forandrings frø
Vera ein surdeig som gjennomsyrer og forandrar kultur og samfunn

Å utrusta dei truande til tenestegjerning
Hjelpa dei å ta i bruk deira åndelege potensiale - mangfaldig nåde
Hjelpa dei å frigjera åndelege gåver
Hjelpa dei til å verta alt Gud vil dei skal vera
Føra dei fram til mognad i Kristus

Viktige område å hjelpa folk til å gjera framsteg på
Det daglege livet med Gud – be og næra seg av Guds ord
Å vera tenarar
Å kjenna kallet - oppdraget
Å leva i Den Heilage Ande
Karakter - vera lærevillig
Truskap - lojalitet - til Herren, Guds ord og til brørne.

Korleis Jesus lærte læresveinane å gjera det han gjorde:
Han forkynte, lærte, bar fram evangeliet - sådde sanningsfrø, så ein draum - visjon - nytt liv kunne veksa fram i læresveinane
Han hadde medkjensle med folk, lækte dei sjuke, sette dei bundne fri - han demonstrerte Guds rikes nærvær
Han sette dei i arbeid - sendte dei ut
Han fekk tilbakemeldingar - gav vurdering

Dine viktigaste verktøy
Bibelen – Guds ord
Anden - gjev overnaturleg innsikt og hjelp
Bønn - kan forandra kvar håplaus stode
Oppmuntrande og frigjerande ord som skaper tru og visjon