16 entries categorized "Ekteskap - familie - seksualitet"

Små og store gleder

Eg takkar Gud for livet kvar einaste dag. Kvar dag er ein nåde dag. Eg har kome i ein alder der eg har lært at eg ikkje kan ta noko som sjølvsagt lenger. Kvar dag takkar eg for livet. Kvar dag takkar eg for små og store gleder. Det er alltid nok å takka for. Me bur i eit av dei beste landa i verda. Me lever i ein velferdsstat med godt helsevesen og gode pensjonsordningar. Våre politikarar har forvalta oljerikdom på ein god måte. Ingen treng å lida naud i samfunnet vårt.

Fullsizeoutput_177a5

Her me bur i huset i skogen ser me Guds under i alt som blømer, veks og ber frukt. Me har alt hausta inn mykje ber. No er aroniabuskane snart klare til innhausting. I år er dei fulle av flotte svar ber som er fulle av sunne antioksidantar. Plommene har me alt teke til å hausta inn. Eplene står for tur. Grønnsakene nyt me til middagen. For ei glede å kunna nyta vår eiga avling. 

Fullsizeoutput_177b4

I dag har eg oppdaga at eg er i slekt med sjølvaste Arne Garborg. Min tipptippoldefar var bror til Arne Garborg sin bestefar! Det vil seia at min tipptipptippoldefar var Arne Garborg sin oldefar. Det er jo litt langt ute i slekta, men for ein nynorskmann er det stor stas å vera slekt i den store diktaren. Slektsforskning har vorte ein kjær hobby i det siste. Det er gildt å oppdaga kven forfedrane er og kor slakta kjem frå. Eg er så barnsleg at eg finn glede i slike små ting.

Å vera gift med ei kone som berre blir gildare og gildare, det er ei av dei store gledene i livet mitt. Me har snart vore gift i 55 år og det er mykje å takka for. Dei seks barna våre har gjeve oss store glede og dei ti barnebarna er stadig ei kjelde til glede. Gud har vore veldig god mot oss og velsigna oss på så mange måtar. 

Huskjerkå vår er i ferd med å verta ei skikkeleg bygdeforsamling. Det gler oss stort. Fellesskapet er varmt og inkluderande. Familiesamlingane og måltida saman med små og store kastar glans over kvardagen og reiser ein himmel over livet. 

Det finst kanskje ikkje større glede enn å vita at namnet vårt er skrive i livsens bok i himmelen. Å vita at me er fødde på ny til eit levande håp ber oss gjennom dei mange utfordringane i livet. Det er sant at livet ikkje er ein dans på roser. Me får alle vår del av vanskar, motgangar og utfordringar. Livet kan vera skjørt og skrøpeleg, men så lenge det er liv er det grunn til glede!

 


Sjølvråderett over eigen kropp

Alle menneske, både kvinner og menn, har rett til å bestemma over sin eigen kropp. Dessverre blir menneske utsett for utilbørleg press knytt til kroppen sin. Vi har kroppspress knytt til utsjånad. Vi har sexpress knytt til kven som skal få liggja med oss, når og kor ofte. Dette presset fører ofte til uønskja graviditetar. Gravide kvinner blir utsett for press. Eg høyrer mange historiar om det. Familie, venner, kjæraste, til og med helsevesenet legg press på kvinner til å ta abort.

Continue reading "Sjølvråderett over eigen kropp" »


Ny abortkamp?

To unge menn prøver å utvida retten til å ta abort. Leiar i AUF, Mani Hussaini, og leiar i Unge Venstre, Sondre Hansmark, ønskjer å utvida retten til abort i respektive veke 18 og 24. Begge trur at dei kan få både ungdomsorganisasjonen og moderpartiet med seg i forslaga sine. Dette er veldig ekstremt. Argumentasjonen deira er skremmande. Etisk refleksjon på vegne av barnet er fråverande. Kunnskapsnivået på grunngjevinga er urovekkjande lågt.

Continue reading "Ny abortkamp?" »


Dikt om å vera gift

Solveig og eg har vore gift i snart 54 år og det eg skriv i dette diktet har rot i det livet me har levd saman. Me har hatt våre vanskar og utfordringar, som alle andre, men har fått hjelp frå Gud til å løysa dei og vera trufaste mot kvarandre. Sjølv om det av og til har storma, lyna og tora er me lukkelegare i ektepakta vår i dag enn nokon gong! Når me kjem til kort, kan me audmjuka oss og be om tilgjeving. Me kan også tilgje når den andre ikkje ser si eiga synd. 
Eg ønskjer ikkje å vera moraliserande, men heller oppmuntra og skapa tru på at det går an å leva på ein kristen måte i ekteskapet ved Guds nåde.

Å vera eit godt menneske

er å gifta seg

og våga å gje seg sjølv

til eit anna menneske

for heile livet

berre på grunn av kjærleik.

 

Å gifta seg

er å gje frå seg retten

til eigne suverene avgjerd,

for å læra å lytta og verdsetja

dei synspunkt og meiningar den andre har

- før avgjerd vert tekne saman!

 

Å gifta seg

er å våga å opna opp livet sitt

og dela det heilt og fullt

- med den du elskar!

 

Å vera eit stort menneske

er å verta verande i ektepakta

trass ulikskapar og motstridande interesser.

I truskapen til kjærleiken

vil du finna styrke og visdom

til å overvinna store utfordringar

og kjempa deg gjennom kampane,

for å vinna kjærleikstriden,

ved å leggja livet ditt ned

for å gjera ektemaken lukkeleg.

 

Å vera gift

er å vera til for kvarandre.

Me er hender og føter for kvarandre.

Me er auge og øyre for kvarandre.

Me gjer kvarandre gode

og får fram det beste i kvarandre.

Me fordoblar evnene våre

og spreier velsigning til vennene våre

- medan me lukkar munnen

på den vonde fienden: Anklagaren.

 

Å vera gift

er å dela uro og sorg

og å lindra smerte og gjera ho mindre.

Men å vera gift er fyrst og fremst

å dela lukka saman med den du er glad i.

Når ein er to om gleda

er alt det vakre venare

og alt det gode er endå betre.

 

Å vera gift

er å læra å meistra livet saman,

ved å halda lysta og begjæret i taumar,

ved å setja den andre fyrst,

ved å syna omtanke i små og store ting i kvardagen,

ved å kappast om å heidra kvarandre.

 

Ekteskapet er paktseglet på ein ubryteleg vennskap.

Det er ein drikk frå den skjulte kjelda

- framande kan ikkje nyta ho

- ho sildrar fram som eit evig oppkome

- men er utilgjengeleg utanfrå

Gled deg over din ektemake,

den utvalde som du elskar,

fryd deg støtt saman med den du har kjær

og lat alltid kjærleiken gjera deg ør!

 

Å vera gift

er å vera eitt kjøt

og saman danna ei sjel

og reinsa si gudsdyrking

ved sin innbyrdes kjærleik.

 

Å vera gift

er å vera bunden til ektemaken

med band som er sterkare enn døden!

Det er å sjå seg sjølv i den andre

og elska varmt og trufast!

Ekteskapet har sitt opphav i himmelen,

men høyrer til på jorda.

Det er som eit spennande eventyr

skrive av Guds eigen finger

i to menneskehjarte

som utforskar kjærleiken saman.


Øivind Benestad - Guds tenar

I dag har eg lyst til å seia nokre gode ord om Øivind Benestad. Han er ein god og trufast Guds tenar som i mange år har kjempa ein viktig kamp for barn og familie. Dessverre har han altfor ofte vorte ståande åleine i det offentlege ordskiftet. Men han har trufast kjempa for barns rett til å ha og kjenna både far og mor. Han har kjempa for den bibelske forståinga av familien der ekteskapet mellom ein mann og ei kvinne ligg i botn. Eg må seia at eg ser opp til den måten han har stått i denne viktige kampen. Eg beundrar motet og den klåre tanken hans. Den milde og fredsæle framferda hans viser at han er ein sann Jesu Kristi tenar. Han fortener stor heider og ære for den heilhjarta innsatsen han har gjort, og som har kosta han mykje.

Eg kan ikkje seia at eg kjenner Øivind Benestad for eg har berre møtt han ein gong. Likevel vil eg æra han og lyfta han opp til eit føredøme. Han er ein trufast Guds tenar som står fast på Guds ord uansett kva det kostar han og kva andre måtte meina. Lat oss ta han med i våre bønner og heia på han i desse dagane når politikarane våre gjer vedtak som strir mot Guds ord og barns rettar.

Eg vil be alle lesa det siste innlegget hans: Familiepolitikk på ville veier


Himmel på jord

IMG_7513

Når me lever i fred med Gud og kvarandre kan me oppleva himmel på jord kvar dag og kor som helst. Likevel er det nokre heilage plassar der himmelen opplevast meir nær enn andre plassar. Bønnekapellet vårt nede ved vatnet er ein slik heilag stad der me opplever himmel på jord.

I dag hadde me ein skyfri himmel der solastrålene glitra som diamantar i vatnet. Me merkar at haust bankar på døra, men i dag var det varmare enn på mange av sommardagane våre. Trea spegla seg i vatnet, det same gjorde den blå himmelen. Fuglane song og den stille freden senka seg over oss. Medan sola varma oss kunne me vera for Guds andlet. Alt var så vakkert, jamvel om hausten med dei visne blada som fell mot marka kjennest vemodig. Skyene som kom då det lei mot kveld skapte også ei god stemning.

Tidlegare i dag arbeidde eg på ein steinmur. Sveitten rann. Pannebandet mitt kunne ikkje halda på alt og salte dropar rann ned i auget. Eg måtte turka dei bort med ei skiten skjorte. Når me arbeider med stein, blir me fort skitne, men det har også sin sjarm. Eg er ein grovarbeidar og steinmuren eg laga i dag er ikkje den finaste eg har sett, men han gjer nytta. Det meste her me bur på landet i huset i skogen er ikkje fullkome. Langt i frå. Merka etter grovarbeidaren ser du alle stader. Kjem du hit vil du fort innsjå at me bur ikkje i kongens slott. Huset i skogen liknar meir på ein husmannsplass. Me er jo berre vanlege folk, så me kjenner oss heime her.

Det store er at her opplever me himmel på jord. Når me kvar morgon bryt brødet og deler vinen med kvarandre, er det himmel på jord. Når me kan be og lovprisa Gud saman, har me himmel på jord. Når Solveig dekkjer bordet og tryllar fram dei herlegaste rettar, då har me himmel på jord. Når det sprø og nybakte glutenfrie knekkebrødet med brunost og solbærsyltetøy knasar mellom tennene, er det himmel på jord. Når venner kjem på besøk og drøsen går livleg over ein kopp ekte indisk te, er det himmel på jord.

Me takkar ofte Gud saman for hans miskunn, godleik og nåde mot oss. Me er velsigna som har kvarandre og me har fått nåde til å sjå og nyta velsigning frå Gud i både små og store ting. 


Det finnest berre ei Mor!

Det finnest myriadar av stjerner på himmelen

-         men det finnest berre ei Mor!

Det finnest uteljande mengder av blomar på marka

-         men det finnest berre ei Mor!

Det finnest tusentals diamantar og edelsteinar

-         men det finnest berre ei Mor!

Det finnest uendelege mange perler og smykke

-         men det finnest berre ei Mor!

 

Det finnest berre ei Mor! – berre ei Mor med stor M!

Namnet hennar er: Mi Mor!

 

Mi Mor lærte meg å elska

-         ved å teia og lida og tena, viste ho kva kjærleik er!

Mi Mor gav meg lysande verdiar

-         som eg trygt kan styra livet etter

Mi Mor lærte meg å verdsetja den sanne rikdom

-         det som er reint og rett, heilagt og godt, ærleg og sant

Mi Mor kasta glans over alle gjeremål

-         ho lærte meg å sjå det store i det små

 

Mi Mor har vorte gammal og skrøpeleg

-         men er krona med den kvitaste krans

Mi Mor har vorte krokryggja og skral til beins

-         men ho er skjønnare enn nokon gong

Mi Mor er veik og held på å verta hjelpelaus

-         men augene er levande og smilet er varmt

Mi Mor har rynker i ansiktet og skrukkute hud

-         men ho er eit kunstverk

-         ein stor kunstnar har teikna inn

-         sitt himmelske merke av herlegdom på henne

 

Det finnest berre ei Mor!

Takk at du bar meg fram!

Takk at du gav meg livet!

Takk at du passa på meg!

Takk for varme klede og kjærleg omsorg

Takk for gode ord og strenge formaningar

Takk for at du lærte meg å be!

Takk for at du er Mi Mor!

Ingen er som deg, du er den beste, - du er Mi Mor!


Fri til å ha god sex

Det er godt å seia ja til sin eigen seksualitet og leva han ut i fullt mon etter Skaparens vilje. Kristen livsstil er å nyta dei gode gledene i seksuallivet innanføre den trygge ramma som ekteskapet mellom mann og kvinne er. 

I motsetnad til visse andre religiøse og filosofiske system, gjev Bibelen oss eit svært positivt bilete av den menneskelege seksualiteten som er ein del av det å vera skapt i Guds bilete, som mann eller kvinne. Seksualiteten er ein viktig del av vår personlegdom, ei viktig side av kven vi er, ikkje berre ei skildring av kva vi gjer!

Continue reading "Fri til å ha god sex" »


Gjengifte - etisk uforsvarleg?

Utsyn som er Misjonsambandets hovudorgan har nettopp kome ut med eit temanummer om gjengifte. Deira forståing av Bibelen gjer at dei ikkje vågar å seia at gjengifte er etisk forsvarleg. Dei seier også at gjengifte ikkje kan ha nokon leiande funksjon i ei kristen forsamling.

Eg har fått brev frå kristne venner som ber meg om å kommentera desse synspunkta som kjem fram i DAGEN og UTSYN.

Eg deler ikkje den forståinga som kjem fram i Utsyn. Eg trur at Bibelen gjev oss klar rettleiing på dette området og viser til artikkelen min "Ekteskap, skilsmål, gjengifte"


Opprop

Skjebnevalg for Norge?

Åpent brev fra kristne ledere om

kjønnsnøytral ekteskapslov

Landsmøtene for Ap, RV, SV og Venstre har i vår programfestet at Norge bør innføre en såkalt kjønnsnøytral ekteskapslov. En slik lov vil ikke lenger definere ekteskapet som et samliv mellom mann og kvinne, men være «nøytral» i forhold til kjønn. Personer av samme kjønn vil kunne inngå ekteskap på lik linje med mann og kvinne. Partnerskapsloven blir overflødig. Som ledere i ulike religiøse sammenhenger i Bergen, har vi sterke motforestillinger mot å omgjøre og oppløse definisjonen av ekteskapet. Vi har ikke noe ønske om å kjempe mot homofile medmennesker – de har nøyaktig samme verdi og menneskeverd som alle andre – men vi ønsker å forsvare en grunnleggende samfunnsordning. Også mange homofile avviser for øvrig en kjønnsnøytral ekteskapslov.

Continue reading "Opprop " »


Kjønnsnøytral ekteskapslov?

Fleire politiske parti har vedteke forslag om kjønnnøytral ekteskapslov og homofil adopsjon. Sterke pressgrupper har i lengre tid arbeida for dette. Til hausten kan dette forslaget koma opp i Stortinget. Valet i 2005 er eit lagnadsår for ekteskapet og familien i Noreg. Alle kristne må sjå ansvaret sitt og gjera det som kan gjerast for å ta vare på den tradisjonelle forståinga av ekteskapet som eit trufast forhold mellom ei kvinne og ein mann.

Continue reading "Kjønnsnøytral ekteskapslov?" »


Kristne heimar er livsviktige!

Det er vår himmelske Far som opphavet til familien og har gjeve namn til alt som heiter far og barn i himmel og på jord (Ef.3,14). Då den treeinige Gud skapte mennesket i sitt bilete, skapte han dei til mann og kvinne, til å vera far og mor, så dei skulle verta mange – ein stor familie som skulle verta til nye store familiar (1.Mos.1,26-28)! Heimen er grunnvollen for mennesket si personlege utvikling og for samfunnet sitt velvære og velstand. Når heimane vert øydelagde går samstundes noko inni menneska sund. Når heimane vert oppløyst i stor stil, då står heile samfunnet i fare for å gå i oppløysing. Eg høyrde nyleg om ei undersøking som slo fast at det er klar samanheng mellom talet på skilsmål og talet på kriminalitet, - utan å seia at dei som skil seg er meir kriminelle enn andre. I dei samfunn kor skilsmål er vanleg er kriminaliteten klart høgare enn dei stadene kor heimane og storfamiliane held saman.

Continue reading "Kristne heimar er livsviktige!" »


Kristne heimar er livsviktige!

Det er vår himmelske Far som opphavet til familien og har gjeve namn til alt som heiter far og barn i himmel og på jord (Ef.3,14). Då den treeinige Gud skapte mennesket i sitt bilete, skapte han dei til mann og kvinne, til å vera far og mor, så dei skulle verta mange – ein stor familie som skulle verta til nye store familiar (1.Mos.1,26-28)!

Continue reading "Kristne heimar er livsviktige!" »


Seksualitet

Kva seier Bibelen om heterofil og homofil seksuell aktivitet?

Menneska er seksuelle skapningar – skapt i Guds bilete
I motsetnad til visse andre religiøse og filosofiske system, gjev Bibelen oss eit svært positivt bilete av den menneskelege seksualitet. Alle menneske er, i følgje Bibelen, skapt i Guds bilete (1.Mos.1,27). Seksualiteten er ein del av det å vera skapt i Guds bilete, som mann eller kvinne. Seksualiteten er ein viktig del av vår personlegdom, viktig side av kven vi er, ikkje berre ei skildring av kva vi gjer!

Continue reading "Seksualitet" »