5 entries categorized "Bøker"

Guds bøker

Johannes startar evangeliet sitt med å seia at i opphavet var Ordet. Ordet var hjå Gud og Ordet var Gud. Han, Jesus, var hjå Gud, og alt vart til ved han. Utan han vart ikkje noko til, og det som vart til i han, var liv. Og Ordet vart menneske og tok bustad mellom oss. Og me såg hans herlegdom. Ingen har nokon gong sett Gud, men den einborne Sonen, Jesus, som er Gud, har synt oss kven han er (sjå Joh 1,1-18).

Alle som les Bibelen oppdagar at Gud skriv bøker. Det er jo naturleg at han som er Ordet gjer det. Me høyrer både om Livsens Bok og Sanningsboka som Gud har skrive og framleis skriv i. På den store dommedagen skal bøker opnast og me skal dømmast etter det som står skrive i desse bøkene. Desse bøkene er ikkje tilgjengelege for oss no, og me skal ikkje spekulera i kva som er skrive om oss i desse bøkene. Men det finst to bøker han har gjort tilgjengelege for oss.

Continue reading "Guds bøker" »


Eg har ein draum frå barndomen

Så lenge eg kan minnast har eg drøymd om noko meir, noko anna enn den kvardagen eg levde i. Då eg var liten drøymde eg om å verta doktor. Det var på den tida eg var sjukleg. Frå treårsalderen til tenåra var eg inn og ut av sjukehuset heile tida. Doktorane var då dei store heltane mine. Dei lindra smerte og gjorde folk friske. Dei gjorde livet betre for folk. Dei gjekk ikring på sjukehuset i kvite frakkar og såg veldig viktige ut. Dei hadde det travelt for mange ville snakka med dei og ha dei til å sjå på sjukdomen sin. Å vera doktor måtte vera noko av det største eit menneske kunne verta, tenkte eg og drøymde om ein dag å kunna hjelpa folk å verta friske.

Continue reading "Eg har ein draum frå barndomen" »


Draumar frå Guds hjarte

Den nye boka mi må du lesa!

Tekstane i denne boka har eg arbeidt på i mange år. Eg har skrive om draumar frå Guds hjarte for meg sjølv i lengre tid enn eg har skrive på noka bok eg har gjeve ut. For meg er dette meir enn ei bok. Eg prøver å setja ord på noko som er større enn det som kan uttrykkjast i ord og bokstavar. Draumane er meir enn lengt. Dette er noko eg lever for. 

Boka er ei gåve til dei som får oppleva morgondagen. Ho er skriven for dei som vil vera med å skapa eit betre tilvære for menneskeslekta. Eg skriv for ein ny generasjon av drøymande menneske, ein ny visjonær generasjon som våger å leva ut det dei trur på, ber om og lengtar etter.

Continue reading "Draumar frå Guds hjarte" »


Ny bok

For nokre dagar sidan fekk eg boka "Mening med livet?" frå trykkeriet. Denne n ye boka er ei nyskriving med mange tillegg av ei evangeliseringsbok med same tittel som vart utgjeven på Logos Forlag i si tid. Den førre utgåva er seld i omlag 300000 eksemplar på norsk, dansk, svensk, tysk og kinesisk. Eg trur at denne nye boka vil verta til hjelp for mange menneske til å koma til tru og verta kjende med Jesus Kristus.

Eg har ikkje fått gjort boka tilgjengeleg i Erling Thu Books endå, men det kjem snart. I mellomtida kan boka tingast ved å senda ein e-post til meg. Boka har berre ein feil som eg er klar over og det er at ho er på bokmål!


Ny bok!

Krmedita_1 På sommarkonferansane til Kristent Nettverk i Harstad og i Stokke dei neste vekene vil den nye boka mi verta lagd ut til sals! Boka har fått ein lang og snirklete tittel: "Kristusmeditasjonar og Kristusidentitet".

Eg fekk nokre bøker frå trykkeriet for litt over ei veke sidan, men ho vert først lansert på sommarkonferansane våre! Det er ei underleg kjensle å opna ei nytrykt bok som kjem rett frå trykkeriet. Det er som å halda eit nyfødt barn i armane for første gong!

Continue reading "Ny bok!" »