Previous month:
August 2023
Next month:
January 2024

3 entries from September 2023

Tony Jessen er 80 år!

Min gode og trufaste venn, Tony Jessen, har nett vorte 80 år. Han er ein skikkeleg heidersmann som eg set stor pris på. Ingen har ofra så mykje for å ta vare på brorskap og vennskap med meg, som han har gjort. Eg er full av takk i hjartet for det han har betydd og betyr for meg. Tony har eit stort hjarte som bankar for alt Guds folk. Han har alltid arbeidd for å skapa einskap og samhald mellom dei som trur. Truskap til Guds ord og kjærleik til alt Guds folk har kjennerteikna han så lenge eg har kjent han.

Continue reading "Tony Jessen er 80 år!" »


Ein nasjon av venner

Vår første grunnlov (Gulatingslova) begynte med desse orda: «Det er opphavet til lovene våre at vi skal be til den heilage Krist om godt år og fred, at vi skal halda landet vårt bygt og landsherren vår lukkeleg, at han må vera vår venn og vi hans, og Gud venn til oss alle.»

Vi har grunn til å takka Gud for at vi lever i eit fungerande demokrati med stor tillit til styresmaktene. Vi har nett fullført eit nytt val på fredeleg vis og utan påstand om at det har vorte stole, jamvel om det har vorte avdekkja små feil i gjennomføringa av valet. Dette gjorde at eg vart minna om korleis vår første grunnlov begynte med ei oppmoding til bønn. Det er vel ikkje så mange som hugsar innleiinga til Gulastingslova i dag, men det er grunn til å tru at denne lova la grunnlaget for det demokratiske samfunnet vi har i dag.

Det er verdt å merka seg at vår første grunnlov slo fast at lovene våre byggjer på trua på Jesus Kristus og våre bønner om godt år og fred. Vi skulle byggja landet vårt ved å leva i vennskap med Gud, kongen og kvarandre. Med andre ord at vi skulle vera ein nasjon av venner. Det er når vi lukkast med dette at vi lever i velsigning og velstand, i fred og framgang. Vi må takka Gud for at vi framleis er eit samfunn med stor tillit til styresmaktene og til kvarandre. Det er flott å sjå politiske motstandarar vera rause og vennlege mot kvarandre som menneske. Det er bra at folk kan ha motstridande meiningar, men likevel visa respekt til kvarandre.

Continue reading "Ein nasjon av venner" »


AP og SP svekkjer trusfridomen og diskriminerer trudomssamfunn

Det er trist at den noverande AP/SP regjeringa svekkjer trusfridomen og diskriminerer trudomssamfunn. Det er særleg lov om den såkalla konverteringsterapien og forslaga til ny lov om trudomssamfunn som er problematiske. Det kan verka som om AP/SP korkje forstår Menneskerettane eller vår eigen grunnlov med desse lovforslaga. Om den nye konverteringslova blir vedteken mistar vaksne menneske retten til å få sjelesorg eller forbønn når dei søkjer råd om sin homofile legning. Folk som gjev råd, forbønn, handspålegging og liknande til dei som ber om det, kan risikera fengselsstraff. Dette bryt klart med menneskerettane.

Continue reading "AP og SP svekkjer trusfridomen og diskriminerer trudomssamfunn" »