Forkynn sanninga - utan å fordømma!
Innbyrdeskrig eller ein nasjon av venner?

Eit generasjonsskifte er på gang

Det veks opp ein ny generasjon som ikkje kjenner Gud eller kor viktig kristendommen har vore for utviklinga av Noreg. Denne utviklinga er ikkje ny, men har gått føre seg lenge og gjer mange kristne motlause. Det gode er likevel, at dette ikkje er det einaste generasjonsskiftet som er på gang. Det skjer også eit generasjonsskifte i kristenfolket, slik det alltid har gjort, for slekt følgjer slekters gang. Gud reiser opp unge menn og kvinner som er tydelege i si tru på Guds ord og lever heilhjarta for Herren Jesus Kristus.

Medan somme godt vaksne kristne leiarar kompromissar og bortforklarar det Bibelen seier, står unge menneske fram med ei frimodig tru på Guds ord. Dei gjer dette i ulike fora og på ulike måtar. Daniel Sæbjørnsen, har talt inn heile Bibelen og laga ein podkast som er den mest høyrde podkasten i landet, og står fram som eit førebilete for mange. Steinar Lofnes driv podkasten, Kulturkrigen, der han gjev bibelske svar på utfordringar i tida vi lever i.  The Send, som samla ca. 10.000 unge menneske på Telenor Arena, og Impuls konferansen som er fullbooka med 2500 deltakarar, viser at noko stort er på gang. For ikkje å snakka om dei mange små, men veksande flokkar av unge menneske som samlast om Guds ord rundt omkring i byar og bygder. Endå større er kanskje den veksande lengten som veks fram mellom unge menneske som har vakse opp i materiell velstand, men manglar meining med livet.

Difor ser vi også at Gud reiser opp ein generasjon av åndelege fedrar og mødrer i Guds forsamling. Dei møter unge med nåde og kjærleik. Åndelege foreldre elskar barn og unge, og nyfrelste i alle aldrar. Dei ser forbi dei nye formene og uttrykksmåtane. Dei blir ikkje skremde av nye metodar eller ungdommeleg musikkstil. Gud rører ved hjartet til eldre kristne og fyller dei med kjærleik til dei unge. Dei riv ned murar og byggja bruer over generasjonskløfter. 

Åndelege fedrar og mødrer får i desse dagane nåde frå Gud til å sjå forbi alt det ytre og sjå til hjartet. Dei ser kven dei unge er i hjartet, og møter dei med kjærleik og respekt. Dei ser dei indre skattane som Gud har lagt ned i unge menneske, og omfamnar dei i sine bønner og heiar dei fram. 

Når Gud vender fedrehjarta til barna, får eldre kristne nåde til å elska og æra den nye generasjonen – for det dei er i Herren. Då blir barn og unge verdsette for den dei er i Anden, og ikkje etter alder eller menneskelege eigenskapar. Åndelege foreldre kan sjå den tru dei unge har og oppmuntra dei til å stola på Gud og drøyma om store ting. Modne kristne vil gjenkjenna salvinga i dei unge og gje dei rom til å fungera i sine åndelege gåver. 

Vi eldre gleder oss over dei visjonane som unge menneske ber på og set mot i dei til å følgja draumen sin. Når Gud legg barn og unge på hjartet vårt, vil vi sjå det kallet som kviler over dei. Det trengst fleire eldre som vil gje seg sjølve til å hjelpa barn og unge til å følgja kallet og fullføra oppdraget dei har fått frå Gud.

I det generasjonsskiftet som går føre seg i dag, vil gamle og unge tena saman, skulder til skulder, og utfylla kvarandre.  Det er ei velsigning å vera Guds familie, store og små, unge og eldre, saman i tilbeding og teneste. Når unge og gamle finn kvarandre i gjensidig kjærleik og respekt, då er det håp for utviklinga i landet vårt.

Tekst: Erling Thu 

Comments