Jesus er det sanne vintreet
Offerhaugar må leggjast ned

Far min er vinbonden

Far min er vinbonden (Joh 15,1)

“Far min” er eit flott uttrykk. Jesus seier at Far er vinbonden som eig og steller med vinhagen sin. Han steller kjærleg med vintreet, for han vil at alle greinene skal bera meir frukt.

Jesus seier at kvar grein på han som ikkje ber frukt, lyftar Far opp til seg. Han lyftar greina opp frå alt som vil kvela blom og frukt. Han tek ikkje bort den greina som er på Jesus, slik nokre omsetjingar seier, men gjev ho ein ny sjanse. Han ønskjer å stella litt meir med den greina på meg som ikkje ber frukt (Luk 13,6-9). Dette er alltid Fars hjartelag. Det er også Jesu hjartelag. Profetane sa om Jesus, at han ikkje skulle bryta eit knekt siv og ikkje sløkkja ein rykjande veike (Jes 42,1ff; Matt 12,20). Peter svikta Jesus, men han bad for han og sende han ei spesiell helsing. 

Det same gjer Jesus i dag. Han sender ei spesiell helsing til dei som kjenner seg mislukka og kjem til kort, at dei får ny nåde. Det er det same kva bakgrunn eller fortid vi har. Trass i våre fall og nederlag gjev han oss ein ny sjanse i eit heilt nytt liv i Guds nåde. Difor er tid for oss å møta folk med nåde og hjelpa dei til ein ny start. 

Kristus i oss er håpet om herlegdom.

Kristus i oss skyt nye skot.

Kristus i oss ber frukt gjennom oss.

Kvar grein på meg som ber frukt, seier Jesus, reinsar han, så ho skal bera meir frukt. Det er tydeleg at Far vil ha meir frukt, - meir frukt frå dei som alt ber frukt og frå dei som enno ikkje har starta å bera frukt! Difor reinsar og vaskar han sitt folk ved å senda Anden som dømmer og Anden som reinsar (Jes 4,4).

Med brennande iver vil Far ha sitt folk for seg sjølv. Guds folk er Guds hage. Denne hagen har han stor omsorg for. Han vil reinsa han og gjera folket sitt til hans herlege hage som kan fylla jorda med frukt. 

Med brennande iver vil Far ha sitt hus, sin familie for seg sjølv. Han byggjer menneske saman som levande steinar til eit åndeleg hus. Far lengtar etter ein kvilestad, ein heim på jorda, der han kan la sin herlegdom og heilage nærvær kvila mellom menneska. Hans auge fer over heile jorda, så han med si kraft kan styrkja dei som heilhjarta held seg til til han (2 Krøn 16,9).

Comments