Difor elskar eg Guds bod
Kvifor ta vare på Guds lovbod?

Difor rettar eg meg etter Guds bod

Salme 119,128 Difor retter eg meg etter alle dine påbod (6490), eg hatar alle falske vegar (734).

Legg merke til at David nett har sagt at han elskar Guds bod og no seier han at han rettar seg etter alle hans påbod. Når vi elskar Gud er det naturleg at vi gjer det han seier. Kjærleiken til Gud fører til at vi lever etter Guds ord. Det er ein nøye samanheng her. Kjærleik og lydnad er to sider av same mynt.

Kjærleiken til Gud kastar lys over heile livet og hjelper oss å sjå alt frå hans perspektiv. Gud er god og i kjærleik skapte han den vakre verda vi lever i. Han gav oss gode lover for å hjelpa oss til å leva slik vi er skapt til å leva: i kjærleik, fred, rettferd og harmoni med kvarandre. Alle Guds bod er sunne og gode, og legg grunnlaget for eit godt og lukkeleg liv i eit samfunn merka av rettferd, tillit og tryggleik. Vi elskar Guds bod fordi dei er gode, fornuftige og rette. Dei fører til gode liv og trygge samfunn. Dei er som dei skal vera. Det finst inga feil i dei. Vi elskar dei fordi dei kjem frå Gud og viser oss hans vilje. Guds bod er gode og vi finn glede i dei.

Når vi elskar Guds ord vil det føra til at vi hatar alle falske vegar. Guds ord er sanning. Boda viser oss kva som er rett og godt, kva som er ekte. Synd og urett er motsetnader til Guds bod som er rettferdige og rette. Synd er urett og eit falskt liv. Vi er ikkje skapte til å leva i synd. Alt som Guds ord seier er syndig er øydeleggjande for ekte kjærleik. Synd øydelegg personar, vennskap, fellesskap og samfunn. Difor hatar vi synda sine falske vegar. Synda er alltid falsk, ho framstiller seg på ein fin og forlokkande måte og lover lukke og glede, men fører alltid til øydelegging og død.

Comments