Previous month:
June 2020
Next month:
August 2020

20 entries from July 2020

Vi kan leva med fred i sinnet i urolige krisetider

No har vi kome til den attande bolken i denne salmen. No startar alle vera med den hebraiske bokstaven SADI som er knytt til rettferd. Denne bolken på åtte vers handlar difor naturleg nok om rett og rettferd.

צ

Salme 119,137 Du er rettferdig, Herre, dine lover er rette.

Det er ikkje ofte David bruker namnet HERRE – Jahve eller EG ER, i denne salmen, men her gjer han det. David var gudfryktig og from og ville sjølvsagt ikkje bruka Herrens namn på ein slurven og overflatisk måte. Han hadde ærefrykt for Guds heilage namn, EG ER. Når han bruker namnet i dette verset må det vera viktig for han. Det forstår vi når vi ser kva han seier om Gud: «Rettferdig er du, EG ER, rettvise er dine lover.»

Continue reading "Vi kan leva med fred i sinnet i urolige krisetider" »


Den gudfryktige sorga er eit teikn på åndeleg vekst og modnad

Salme 119,136 Tårene strøymer frå auga mine på grunn av dei som ikkje held di lov (Strong 8451).

David set i dette verset ord på den sorg og smerte som gudfryktige folk føler når dei ser folk synda og vanæra Gud. Dette kan vera ei djup sorg som får tårene til å strøyma, slik David opplevde det, eller det kan vera ei vond smerte i vår sjel som gjer at alt knyter seg inni oss. Når hjartet er reint, midt og mjukt er det ofte tårer i auga. Vår Herre Jesus Kristus var ein mann av smerte, kjend med liding. Han gråt over Jerusalem som ikkje kjende si gjestingstid, som ikkje forstod kva som tente til hennar fred og som ikkje ville følgja Guds ord. Han gråt av medkjensle med folket for han visste at dommen kom til å råka dei fordi dei avviste Guds frelse. Herren finn inga glede i at menneske går fortapt, det smertar han djupt at folk vel å gå på den vegen som fører til fortaping.

Continue reading "Den gudfryktige sorga er eit teikn på åndeleg vekst og modnad" »


Den største lukka i livet

Salme 119,135 Lat ditt andlet lysa over din tenar, lær meg dine forskrifter!

David er konge, men ser seg sjølv først og fremst som Guds tenar. Det å vera tenar er identiteten hans. Dette kjem fram i så godt som alle bønnene han ber. Det er alltid eit godt utgangspunkt når vi ber. Vi kjem fram for Gud som hans barn og som hans tenarar. Vi veit kven vi er og kor vi høyrer til. Vi er ein del av Guds familie. Vi er borgarar i hans rike, og vi er tenarar for hans plan i vår levetid.

Continue reading "Den største lukka i livet" »


Fri meg frå undertrykking

Salme 119,134 Fri meg frå dei som bruker vald, så vil eg halda dine påbod (6490)!

David veit kva han ber om når han ber Gud om å fria han frå menneske som bruker vald og undertrykking. Slike folk har ofte plaga han. Han visste kva det ville seia å møta vald og undertrykking. Desse vonde menneska hadde fordrive han frå hans eige land og frå Herrens heilagdom. Difor ber han at Herren skal løysa han ut. Vald og undertrykking avlar meir av same slag.

Continue reading "Fri meg frå undertrykking" »


Den nye boka mi

7D4CF981-314B-4C63-AE94-A4E58C1926B3

Eg er svært glad og takksam for den nye boka mi, «Vi er kalla til å æra kvarandre» utgjeven på Ventura Forlag. Først og fremst takkar eg Gud som har gjeve meg openberring i Ordet og evne til å skriva og deretter takkar eg gode venner for mange nyttige innspel. I dag har eg lese gjennom boka på ny og er fylt av takk til Gud.

Eg trur dette er den viktigaste boka eg har skrive og den mest personlege. No ber eg om at boka må bli til hjelp og velsigning for mange menneske. Fire kristne kjendisar har anbefalt boka. Det dei har skrive overveldar meg. Her er nokre utdrag:


«Jeg våger den påstanden at du nå holder årets viktigste bok for kirke-Norge i dine hender. Årene som kommer vil vise om det også blir tiårets viktigste bok for norsk menighetsliv! Jeg velger å kle disse tankene i ord fordi det er min overbevisning at denne boka er nettopp så viktig!

Helt siden 2010 har jeg sagt at tegn og under og mirakler er vel og bra, men det er ingenting som er så naturlig-overnaturlig og som forløser Guds rike på en slik måte som et menneskelig fellesskap som har tappet inn i Guds fullkomne kjærlighet og lever ut denne kjærligheten i fellesskap med hverandre!

Erling Thu har med profetisk klarsyn og dyp innsikt i Guds Ord tegnet ut for oss hva hederskultur er, og både i sin innledning og avslutning merker vi at det er en mann med åpenbarings ånd som skriver. Gud har betrodd Erling sine hemmeligheter og gitt ham å male dem ut for oss i denne boka. For oss i Tønsberg Frikirke, hvor visjonen er å være «en menighet overøst av kjærlighet til Gud og mennesker» kommer denne boka til å bli et standardverk både i bibelskole og kirke.»

Morten Edvardsen, pastor og rektor i Tønsberg Frikirke og Bibelskole

«Ærekultur innebærer et klimaskifte i måten å se på og omtale hverandre. Hvor Erling også gir inn dette viktige at kun den som evner å ære og anerkjenne seg selv kan ære og anerkjenne andre.

Det er når vi ærer og anerkjenner Gud at vi er i stand til å ære hverandre.  Som parolen lød fra ørkenfedrene: Vårt kall er å ære Gud og ære mennesket!

Og så gjør han det praktisk ved å dra det hele ned på jorda i konkrete råd på hvordan leve det ut.

Vår kirke har hørt lite av denne undervisningen. Er det derfor vi så lett ender opp i misforståelser og konflikter?

Les boka og gjør den gjerne til tema for samtaler i bibelgrupper og huskirker.»

Martin Cave, pastor i IMI Kirken, Stavanger

«Gud tek støv, det vanlegaste av alt, og gjer det til diamantar! I ein kristen æreskultur er vi alle hans medarbeidarar i denne prosessen…».

 «Kristne menneske lærer å verdsetja kvarandre og tala vel om kvarandre på tvers av kyrkjeamfunna. Det gjev håp og tru for ei ny ærefull framtid for landet. Det gjev også meg som lesar håp. La oss ta Erlings og Bibelens oppfordring om å ære kvarandre, på alvor, og byrje i det små og nære i kvardagen vår.»  

Linda Askeland – informasjonsleiar i Åpne Dører

I vår tid trenger vi et folk som løfter opp Gud framfor alle andre ting, og som samtidig bøyer seg ned og tjener andre med ubetinget kjærlighet. For alle de som ønsker å være en del av den bevegelsen, er denne boka en gave.

Terje Dahle, leder av Kristent Nettverk 

Ver med å gjera boka kjend. Kjøp boka, les henne og lev ut bodskapen. Spør etter boka hos næraste bokhandel eller kjøp direkte frå Ventura Forlag Om du gjev boka til andre vil dei helt sikkert setja stor pris på gåva di. Del dette innlegget med vennene dine! Tusen takk for hjelpa!


Ein trygg relasjon

Salme 119,133 Gjer mine steg faste slik du har sagt, lat ingen urett få makt over meg!

Når David ber at Gud skal gjera stega hans faste slik han har sagt, ber han om å bli grunnfesta i den inderlege relasjonen han har til Herren. Han ønskjer ikkje å vingla att og fram, eller svinga frå åndelege høgder til djupe avgrunnar. Han ber om nåde til å leva i ein vedvarande og konstant nær relasjon til Gud. Det er dette Gud ønskjer for oss alle: At vi skal kjenna han og alltid kunna gleda oss over Guds frelsande kjærleik. Dette livet er tilgjengeleg for oss alle i trua på Jesus Kristus. Vi må berre ikkje la oss bli styrte av våre menneskelege tankar eller kjensler. Det vi føler på er svært upåliteleg og skiftande. Kjenslene våre vinglar og svingar opp og ned og vi kan ikkje byggja livet vårt på dei.

I mange andre bibelutgåver er bønna til David forma slik: Før meg, lei meg ved ditt ord. Då forstår vi at det er berre når vi er styrt av Guds ord at våre steg er faste og vi går trygt. Når vi let Ordet leia oss oppdagar vi at Guds nærvær og kjærleik er konstant, uansett kva vi føler. Om Ordet fører oss er vi trygge i Guds nåde som alltid er nok for oss. Herren er vår hyrde og han fører oss til kvile. Han fornyar og forfriskar oss i evige sanningar om at vi er rettferdige for han på grunn av berre nåde. Vi treng ikkje gjera noko, eller rettare sagt, vi kan ikkje gjera noko til eller frå. Frelsesverket er fullført av berre nåde, vi skal berre ta imot i tru. Å, for ei velsigning å vera trygg i nåden og å vera grunnfesta i Guds evige kjærleik.

Då ber vi om at inga urett skal få makt over oss. Nåden oppdrar oss til å fornekta verdslege lyster og til å leva edrueleg, rettferdig og gudfryktig. Nåden lærer oss å seia nei til alt som er urett, vondt, syndig og skammeleg etter Guds ord. Og den fantastiske sanninga er at om vi fell i synd og gjer det som er galt, treng vi ikkje la uretten få makta over oss. Vi kan la oss styra av Ordet som forkynner nåde for alle syndarar som vender om og set si lit til Jesus Kristus. Der synda er stor er nåden større. Vi vil ikkje gjera den store urett det er å tvila på Guds frelsande nåde i Jesus Kristus.


Det kristenlivet handlar om

Salme 119,132 Vend deg til meg og ver meg nådig! Det er rett mot dei som elskar namnet ditt.

Sjå på meg! Lat ditt nådefulle blikk møta mitt! Vend hjartet ditt til meg og vis meg nåde, slik du pleier å gjera mot dei som elskar namnet ditt! Desse orda frå David røper at han er van med å leva i det være samfunnet med Gud, sin Far. Den som har smakt og kjend at Gud er god og kan ikkje få nok av det intime fellesskapet med sin frelsar og Herre.

Continue reading "Det kristenlivet handlar om" »


Kysset frå Gud i Ordet

Salme 119,131 Med lengsel opnar eg munnen, for eg stundar etter dine bod.

I dette verset utrykkjer David sin djupe lengt etter eit møte med Gud i Ordet. Det er den same lengselen brura ber fram når ho seier: «Å, om han ville kyssa meg med kyss av sin munn! Kjærleiken din er betre enn vin!» I skaparforteljinga får vi høyra at det var Skaparens kyss som skapte åndeleg liv i mennesket. Det er det heilage kysset av Ordet frå Guds munn som oppkvikkar oss og held oss i live.

Continue reading "Kysset frå Gud i Ordet" »


Kven opnar Ordet seg for?

Salme 119,130 Dine ord gjev lys når dei opnar seg, dei gjev uvitande skjøn.

I dette verset skildrar David ein av dei viktigaste verknadene til Guds ord. Det skaper lys i hjarte og sinn. Ordet frå Gud gjev oss innsikt og forståing og hjelper oss på vår vandring gjennom dette livet. Slik Gud sa, bli lys og det vart lys, då han skapte himmel og jord då kaos og mørke rådde, slik skaper eit ord frå Gud lys i vårt mørke og driv fortviling og mørke motlause tankar bort frå vårt hjarte. Når vi les Bibelen gjer Anden ordet levande for oss og set mot i oss til å gå på Guds veg. Setninga, når dine ord opnar seg, viser oss at vi er heilt avhengige av Guds nådefulle Ande, som har innånda heile Bibelen, for å sjå lys i hans lys. Utan Anden er Bibelen ei lukka bok. Eg veit ingenting herlegare enn å oppleva at Ordet opnar seg for meg når sit med ein open Bibel i Guds værvær.

Continue reading "Kven opnar Ordet seg for?" »


Kvifor ta vare på Guds lovbod?

No startar ein ny bolk, den syttande i sitt slag i denne salmen. Alle versa startar no med den hebraiske bokstaven PE, men med ulike ord. Denne bolken er perfekt, poetisk, praktfull, praktisk, prektig og profitabel.

Salme 119,129 Underfulle er dine lovbod (vitnesbyrd) (Strong 5715), difor tek eg vare på dei.

Guds vitnesbyrd er hans lovbod som vitnar om kva som er rett og godt. Dei er underfulle i si enkle majestetiske form og skaper ærefrykt i menneskehjartet, for Gud taler gjennom dei. Dei er underfulle på grunn av dei djupe openberringane dei let oss få del i. Guds vitnesbyrd let oss få innsikt guddommelege løyndommar som hjelper oss å forstå skaparverket og menneskelivet, syndefallet og Guds frelseplan.

Continue reading "Kvifor ta vare på Guds lovbod?" »


Difor rettar eg meg etter Guds bod

Salme 119,128 Difor retter eg meg etter alle dine påbod (6490), eg hatar alle falske vegar (734).

Legg merke til at David nett har sagt at han elskar Guds bod og no seier han at han rettar seg etter alle hans påbod. Når vi elskar Gud er det naturleg at vi gjer det han seier. Kjærleiken til Gud fører til at vi lever etter Guds ord. Det er ein nøye samanheng her. Kjærleik og lydnad er to sider av same mynt.

Continue reading "Difor rettar eg meg etter Guds bod" »


Difor elskar eg Guds bod

Salme 119,127 Difor elskar eg dine bod meir enn gull, ja, skinande gull.

I denne salmen seier David mange gonger kor høgt han verdset Guds ord og lov. Han elska Guds ord og gjorde alt han kunne for å halda boda frå Gud. Når han i dette verset seier, difor elskar eg dine bod, kan det verka som om det viser tilbake til dei gudlause menneska som forkastar Guds lov for å leva ut sine eigne lyster. Han vil på ingen måte rosa dei for det livet dei lever. Det motsette er heller tilfelle. Når han ser vondskapen i det syndige livet, gjer dette han endå ein grunn til å setja Guds bod høgt. Boda vernar om livet og skaper rettferd og trygge kår for alle menneske. Difor elskar eg dine bod, fordi alternativet, det syndige livet som kan gje ei kortvarig personleg nyting, på sikt fører til urett og utnytting av andre menneske.

Continue reading "Difor elskar eg Guds bod" »


Tid for å gripa inn

Salme 119,126 Det er tid for å gripa inn, Herre, for dei har brote di lov (Strong 8451).

David er fortørna og indignert over kor frekke dei gudlause menneska kan vera og gjer audmjukt uttrykk for dette til Herren. Desse vonde menneska har brote Guds lov. Dette kan ikkje samanliknast med det å bryta ein trafikkregel. Det hebraiske ordet som er brukt inneber at dei har gjort lova ugyldig. Dei har sett seg over Gud og frekt annullert det han har sagt. Dei har friteke seg sjølv frå Guds lov og seier at ho ikkje gjeld dei.

Continue reading "Tid for å gripa inn" »


Eg er din tenar, hjelp meg å fullføra oppdraget!

Salme 119, 125 Eg er din tenar, gjev meg skjøn så eg kan kjenna dine lovbod!

Det er interessant å leggja merke til korleis David bruker sin relasjon til Gud når han ber. Eg er din tenar, seier han for å grunngje bønna si. Her har vi noko viktig å læra. Når vi ber må vi sjølvsagt vera medvitne om kven vi ber til, vår Far, Den Allmektige og liknande, men det er også viktig å vita kven vi er og kva relasjon vi står i til Gud når vi ber. Vi kan koma som Guds barn fram for den allmektige og kjærlege Far. Vi kan koma som syndarar som tiggar om nåde. Vi kjem fram for Gud med alt som det inneber å vera menneske skapt i Guds bilete.

Continue reading "Eg er din tenar, hjelp meg å fullføra oppdraget!" »


Vis miskunn!

Salme 119,124 Vis miskunn mot din tenar, lær meg dine forskrifter!

I dette verset ber David ei av dei mest vanlege bønnene vi finn i Bibelen: «Vis miskunn!» I Det nye testamentet finn vi ofte denne bønna, som også blir kalla Jesusbønna: ”Herre, Jesus Kristus, Guds Son, miskunna deg over meg!” Den blinde Bartimeus, den audmjuke tollaren og Peter bad ulike versjonar av Jesusbønna. Bibelen seier ganske mykje om å påkalla Herrens namn. Det er heilt enkelt å ropa på Jesus. Jesus, hjelp! Jesus, ver meg nådig! Jesus, miskunna deg over meg. Jesus, forbarm deg over meg! Det er faktisk nok å seia: Jesus! Det heilage namnet blir då vår bønn. Gjennom kvardagen roper vi Jesus i hjartet i inderleg tru og tillit. Denne hjartebønna hjelper oss å sjå hans andlet og å pusta inn hans fred.

Continue reading "Vis miskunn!" »


Når det tek tid før hjelpa kjem

Salme 119,123. Auga sloknar, eg ventar på di frelse og på ditt rettferdige ord.

Mange har hatt den same opplevinga som David. Han venta på hjelp frå Gud, men det tok tid før hjelpa kom. Han vende auga sine til Herren i ivrig venting. Han venta på svar på bønne sine. Han venta på utfriing frå fiendane sine. Han såg etter Gud, men vart trøytt i auga for han såg inga hjelp.

Det hender av og til at vi blir så trøytte at vi ikkje greier halda auga vakne. Dei sloknar og vi held på å gje opp. Det er ikkje lett å forstå kvifor Gud ikkje grip inn og hjelper oss når mørkret held på å overmanna oss. Har Gud vorte døv? Har han vendt ryggen til oss? Har han lukka auga slik at han ikkje ser vår naud? Kvifor grip du ikkje inn, Gud?

Continue reading "Når det tek tid før hjelpa kjem" »


Har du nokon som går god for deg?

Salme 119, 122 Gå god for din tenar så det går han vel. Lat ikkje dei frekke undertrykkja meg!

David har kome med ei frimodig utsegn: Eg har gjort det som er rett og rettferdig. No innser han at hans eiga vitnemål om seg sjølv ikkje har nok tyngde. Han treng ein talsmann. Han ber om at Gud må gå god for han så det kan gå han vel. David ber eigentleg om at Gud må vera for han det Jesus Kristus er for alle som trur: ein garantist for den nye pakta (Hebr 7,22) som har makt til å fullkome frelsa dei som kjem til Gud ved han, ettersom han han alltid lever for å gå i forbønn for dei (Hebr 7,25).

Continue reading "Har du nokon som går god for deg?" »


Det beste vern

Salme 119,121 Eg har gjort det som er rett og rettferdig. Overlat meg ikkje til dei som vil undertrykkja meg!

No startar ein ny bolk og dei neste åtte versa startar med den hebraiske bokstaven Ajin. Denne bolken handlar om å trufast følgja Herrens vegar.

David kjem med ein frimodig påstand når har ber Herren om hjelp mot fiendane sine. Han seier at han ikkje har gjort noko galt. Med godt samvit sa ha: Eg har gjort det som er rett og rettferdig. Dette handlar sjølvsagt om hans kongegjerning som høgaste dommar i tvistar. Han hadde gjort alt han kunne for å syta for at alle fekk rettferdige dommar Guds lov. Han hadde ikkje brukt si makt som konge til å forvrengja retten for folk, men hadde heller verna om retten deira. Som konge sørga David for rett og rettferd for heile folket sitt (2 Sam 8,15).

Continue reading "Det beste vern" »


Sann gudsfrykt - rett balanse

Salme 119,120 Kroppen skjelv av redsle for deg, eg fryktar dine lover.

I dei to førre versa har David skrive om dommen over dei som villar seg bort frå Guds lov. Desse folka er falske og lovlause og Guds rettferdige dom vil før eller seinare råka dei. I det siste verset i denne bolken viser han oss ei rett og audmjuk haldning. Han hoverer ikkje over dei som kom under Guds dom, men han audmjuker seg. Det må vi også gjera.

Continue reading "Sann gudsfrykt - rett balanse" »


Gud let ikkje vonde og lovlause menneske herja fritt!

Salme 119,119 Alle dei lovlause i landet tek du bort som slagg, difor elskar eg dine lovbod.

Dei lovlause er vonde menneske utan eit moralsk kompass. Dei er folk som berre tenkjer på seg sjølve og det som kan tena deira interesser. Eiga vinning og nyting står i høgsetet. Difor blir dei kalla lovlause. Dei forkastar Guds lov og ser ikkje ut til å ha samvitskvalar for nokon ting. Dei bryr seg ikkje om moral og etikk. Slike folk er som slagg. Sjølv om slagget er blanda med det gode metallet i åra gruva og kan sjå ut som godt metall, må det skiljast frå det reine metallet.

Continue reading "Gud let ikkje vonde og lovlause menneske herja fritt!" »