Lukka i livet er å følgja Guds ord
Guds ord gjev oss stor glede

Vi må stå opp for Guds ord ved å ha Ordet på leppene våre gjennom heile dagen.

Salme 119,13 Leppene mine reknar opp alle lovene frå din munn.

I dette verset finn vi ein tilfreds tone. David fortel om korleis han har bygd opp og oppmuntra Guds folk med det han sjølv hadde lært av Guds lov. Dette er noko han har gjort i dagleglivet i sine samtalar med folk. Detter er noko han gjer heile tida. Han seier at han liker å seia det Guds ord seier. Dette er ikkje ein stille prosess i hjartet, men noko han gjer med leppene. Han siterer Guds ord høgt, både for seg sjølv og for at andre skal høyra kva Gud lov seier.

Dette er i samsvar med rettleiinga som Gud gav Israelsfolket gjennom Moses:

Desse orda som eg byd deg i dag, skal du gøyma i hjartet ditt. Du skal innprenta dei i borna dine og snakka om dei når du sit heime og når du går på vegen, når du legg deg og når du står opp. Du skal binda dei om handa di som eit teikn og bera dei på panna som eit merke. Du skal skriva dei på dørstolpane i huset ditt og på portane dine (5 Mos 6,6-9)

Det er svært viktig å gøyma Guds ord i hjartet for å kunna fortelja kva Guds ord seier. Skal vi kunne praktisera Guds ord og fortelja hans lov til andre, må vi kunna Ordet utanåt. Når vi har gøymd Guds ord i hjartet er det alltid tilgjengeleg for oss. Dette er i samsvar med Jesu lære om at det hjartet er fylt av, det taler munnen. Då kan vi gjera det Gud seier, vi skal gjera: Å innprenta Guds lov i barna våre og snakka om Ordet både heime og ute. Vi skal snakka om Guds gode lov og ordningar når vi sit heime og når vi går på vegen, når vi legg oss og når vi står opp.

I dette verset seier David at dette er noko han praktiserer. Leppene hans reknar opp alle lovene frå Guds munn. Det er ein god ting å gjera dette høgt for seg sjølv, for det styrkjer oss i trua og hjelper oss å hugsa på kva Guds ord seier. Andre omsetjingar støttar dette: tev seier “I will repeat aloud.…” neb seier: “I say them over, one by one“  og BJ seier “I will enumerate them all”.

Det er viktig å leggja merke til at han reknar opp, fortel og snakkar om alle lovene frå Guds munn. Han seier dei omatt og omatt, den eine etter den andre. Han kuttar ikkje uten nokon av boda. Han vel ikkje bort nokon av dei, men forkynner dei alle.  NJV  seier: “all the rules You proclaimed”; NJB seier: “all the judgments you have given”; NEB seier: “the decrees that thou hast proclaimed.” TEV seier: “all the laws you have given.” Det det rike hebraiske ordet “mispat” som er brukt i dette verset og det forklarer dei mange ulike omsetjingane.

Vi lever i tider der det er viktigare enn nokon gong før å vera frimodige i å forkynna kva Guds lov seier. Vi har ikkje råd til å vera stille. Vi må stå opp for Guds ord ved å ha Ordet på leppene våre gjennom heile dagen. Vi må la folk forstå at Guds ord er livskjelda vår. Det er Guds ord som gjev oss styrer livet vårt. Vi skjemmest ikkje over Guds lover for dei er alle gode og til det beste for alle menneske.

Comments