Eit ærleg ønske om å leva i samsvar med Guds vilje
Det lukkelege livet er livslang læring

Ingen som lever etter Guds ord blir til skamme

Salme 119,6 Då blir eg ikkje til skamme når eg har alle dine bod for auge.

Salmisten reknar med bønnesvar og i dette verset finn vi ei trygg visse i trua. Då,  – når Gud svarer på hjartelengten og gjer stega våre faste så vi held hans forskrifter, då blir vi ikkje til skamme. Då blir vi ikkje skuffa. Då blir vi ikkje vonbrotne. Gud er trufast. Han vaker over sitt ord. Han held det han lover. Velsigningane er tallause når vi gjer Guds vilje. Ingen som set si lit til Herren og går på hans vegar blir til skamme. For Herren tek seg av oss og lønner oss med ære når tida er inne.

Vi kan møta motstand og motgang. Vi kan bli håna og spotta. Vi kan bli gjort til latter og gjort narr av. Vi kan bli skjelt ut og bli snakka stygt om. Men alt dette er berre midlertidig. Det vil koma ein dag då vi vil sjå alt i eit nytt lys. Det kjem ein rekneskaps dag for alle menneske. Det kjem ein dag då Gud skal lønna kvart menneske etter sine gjerningar. Den dagen vil vi ikkje bli til skamme, om vi har halde Guds bod.

No tek salmisten fram det sjette uttrykket for Guds Ord: dine bod. Det er det hebraiske ordet mitzvah som er brukt her og tyder heilt enkelt bod eller befaling. Ordet er brukt om dei ti boda (2 Mos 24,12) og om dei boda ein lærar gjev til ein læresvein (Ord 2,1; 3,1).

Herrens lov er fullkomen, ho gjer livet nytt. Herrens vitnemål står fast, det gjer den uvitande vis. Herrens påbod er rette, dei gjer hjartet glad. Herrens bod er klårt, det gjev auga lys (Sal 19,8-9).

Den som elskar Gud, held hans bod (5 Mos 11,1; Joh 14,15). Slik viser vi ærefrykt for Herren og kan leva i fellesskap med han. Gud viser oss sin trufaste kjærleik (hesed),  når vi lyder han og held boda hans (5 Mos 8,6; 13,4; Joh 14,21).

«Når eg har alle dine bod for auge», eller når eg festar auga på alle boda dine. Det inneber å vera vaken for og oppteken av Guds Ord på ein slik måte at vi held boda og lyder dei.

På ny vil eg understreka at salmisten slår fast at Guds Ord er hans bod og befalingar. Dette må vi ta på alvor. Gud krev av oss at vi lever slik han seier.

Legg merke til at han seier: alle dine bod. Det er ikkje slik at vi kan velja ut nokre bod som vi liker og sjå bort fråd ei vi ikkje liker. Nei, vi må ha som ønskje og heilag intensjon å leva i samsvar med alt Guds Ord.

Vårt ansvar er å høyra og ta imot Ordet. Vi må ta imot i tru og tillit for å kunna lyda boda. Vi må også søkja å forstå boda i lys av han, som er Ordet, som vart menneske og levde ut Guds vilje på jord.

Comments