Eg vil meditera på Guds ord og gå på hans vegar
Gje din tenar overflod, så eg kan leva og halda dine ord.

Det tryggaste vi kan gjera er å forlysta oss i Ordet

Salme 119,16 Eg frydar meg over dine forskrifter (2708), eg gløymer ikkje dine ord (1697).

David avsluttar dei åtte versa som startar med beth på ein nydeleg måte. Desse vera handlar stort sett om den gleda han finn i Guds ord. No fortel han korleis han frydar seg i Guds forskrifter. Han seier at han finn sin fryd i alle Guds lover og ikkje vil gløyma å vandra i hans ord. I Den Heilage Skrifta lyder dette verset slik: «Dine føresegner er mi lyst og mi glede.» Den gamle bokmålsbibelen sa det slik: «I dine forskrifter forlyster jeg meg.»

Det Salmisten seier, er gjennomsyra av tillit og glede. Det fantastiske er at han knyter denne gleda til Guds forskrifter. Vi lever i ein kultur der bod, lov, påbod og forskrifter ikkje vekkjer særleg glede, heller det motsette. Vi lever i ein kultur der det å følgja sitt eige hjarte, sine eigne tankar og lyster, blir lyfta opp. Det gjeld å realisera seg sjølv. Lukka er det optimale fridomen til å gjera slik ein sjølv vil. Denne postmoderne innstillinga er langt frå bibelsk tankegang, og ingen vil finna den sanne glede på den måten.

Dessverre finst det også mellom mange kristne ein aversjon mot alt som smakar lov eller forskrifter. Det finst dei som trur at å leva under nåden er å vera fristilt frå Guds lov og heilage forskrifter. Så feil går det altså an å ta. Må Herren miskunna seg over oss og gje oss å kunna gleda oss i Guds bod.

«Dine forskrifter er mi lyst og mi glede.» Det er ein fantastisk påstand og for David var det verkeleg slik. Han forlysta seg i Guds forskrifter! For ei rein og god forlysting!

Det er denne gledefulle haldninga til Guds ord eg vil vera med å fremja gjennom denne gjennomgangen av Salme 119. Heile salmen er gjennomsyra av tillit til og glede over Herrens lov.

Vi få tilbake ei tillitsfull og gledefull innstilling til Bibelen og alt Gud seier til oss i dag gjennom denne heilage boka. Vi må læra å ha vår lyst og glede i Guds ord. Vi må læra å forlysta oss i Guds forskrifter. Då vil vi med frimod kunna forkynna Guds ord til frelse og frigjering.

Sjølvsagt er det slik at når vi forlystar oss i Herrens lov, då gløymer vi ikkje Guds ord. Når vi finn vår glede i Ordet er det lett å gå på hans veg og gjera det han vil. Det er vanskeleg å gløyma det vi finn vår lyst og glede i.

Dessverre kan det sjå ut til at mange kristne gløymer Guds ord. Mange gløymer å ta til seg næring frå Ordet gjennom dagleg bibellesing og bønn. Om vi ikkje har gode vaner i å vera stille for Gud og grunda på hans ord, er det lett å gløyma kva Ordet seier. Om vi ikkje granskar Ordet og lærer bibelorda utanåt, er det lett å gløyma Guds ord. Då blir sinn og tankar lett påverka av sekulær og materialistisk tankegang.

Det tryggaste vi kan gjera er å forlysta oss i Ordet for det vil halda oss på sporet og gje oss stor glede når vi går på Guds veg.

Comments