Ingen som lever etter Guds ord blir til skamme
Eit godt forsett og ei realistisk bønn

Det lukkelege livet er livslang læring

Salme 119,7 Eg prisar deg av eit ærleg hjarte når eg lærer dine rettferdige lover.

Her skildrer salmisten det glade og lukkelege livet når han lærer å kjenna Guds rettferdige lover. Då prisar han Gud av eit ærleg hjarte. Kvar gong vi får innsikt i Guds Ord får vi lyst til å takk og prisa Gud. Når Ordet opnar seg for oss, blir vi fylte av glede og takk. Når vi lærer Guds ord å kjenna må vi prisa Gud av eit ærleg hjarte.

Dette verset fortel meg at ein Jesu læresvein på ein måte aldri er utlært. Guds rettferdige lover og bod står fast for dei kan ikkje endrast, men det er meir visdom og innsikt i Ordet enn det vårt naturlege auge ser. Å vandra med Gud er ei livslang læring. Der er lett å lesa og forstå boda på ein lovisk og bokstavleg måte. Då trur vi at vi kan alt, ved berre å sitera bodet. Når vi lever med Gud, oppdagar vi at bodet er mykje djupare enn vi først trudde. Vi får ny innsikt og ny visdom. Denne læringa er eit verk av Den Heilage Ande. Jesus sa at Anden skulle læra oss alle ting og leia oss til heile sanninga. Når vi lærer kva hans rettferdige lover inneber, blir vi fylt av takk og lovprising.

No bruker salmisten det sjuande uttrykket for Guds Ord: Dine rettferdige lover. «Dine rettferdige lover» vart tidlegare omsett med: Dine rettferdige dommar. Det er det hebraiske ordet «mispat» som er brukt her. Dette ordet er brukt svært mange gonger i Bibelen og kjem av ordet «shapat» som betyr å styra, regjera, ta avgjerd. Mispat er då denne avgjerda, denne dommen som er felt og som er ei tyding av lova. Dommen seier kva lova tyder. Guds dom er Guds rettferdige lov. Det er noko som er avgjort. Noko vi må innretta oss etter. Men også noko vi kan læra å forstå meir og meir.

Comments