Å gå på Guds vegar er å leva etter Guds ord
Eit ærleg ønske om å leva i samsvar med Guds vilje

Dei som elskar Gud, er nøye med å gjera det Han seier!

Salme 119,4 Du har gjeve dine påbod for at dei skal haldast nøye.

Den Gud, som har skapt oss, har også gjeve oss instruksjonar om å leva rett. Han har gjeve oss påbod. Han har sagt korleis han vil vi skal leva. Han har vist oss at det finst ein rett måte å leva på. Vi kan ikkje leva slik vi vil om vi vil finna lukke og velsigning i livet. Det finst berre ein måte å leva rett på: å vera nøye med å halda Guds Ord!

Dine lovbod, er det fjerde uttrykket for Guds Ord i denne salmen. Lovbod er eit sterkt ord. Her er det ikkje rom for forhandling eller kompromiss. Gud har gjeve oss sine befalingar og vi må vera nøye med å gjera det han seier. I Bibelen finn vi Guds påbod og befalingar. Det er ikkje opp til oss å velja og vraka mellom dei. Vi har berre ein ting å gjera og det er å lyda!

Paulus sa at oppdraget hans var å føra menneske av alle folkeslag til lydnad i tru, til ære for Guds namn (Rom 1,5). Det er det oppdraget Jesus gav til alle læresveinane, å læra folk å lyda og halda alt det han har bode oss. Rett lydnad kjem av tru og tillit til Jesus Messias. Dei som elskar han, gjer det han seier.

Då djevelen freista dei første menneske, gjorde han det ved å stilla dette spørsmålet: Har Gud verkeleg sagt? Og han vrei på det Gud hadde sagt og stilte spørsmål ved Guds motiv. Han har mange følgjarar som gjer det same i vår tid. Mange menneske trur dei er så kloke og smarte at dei veit betre om kva som er godt for barn og unge enn Skaparen. Dei snakkar forakteleg om å leva etter det ei gammal bok seier. Rett nok kan dei seia at det nok kan finnast litt livsvisdom i den gamle boka som kan vera nyttige og gode. Bibeltru folk vil seia at vi lyder ikkje Guds Ord fordi det gjer oss lukkelege og er godt for oss. Nei, vi held oss til Guds Ord fordi Gud krev det. Guds Ord er ikkje berre velmeinte og gode råd som vi kan gjera kva vi vil med. Det er hans påbod og befalingar det gjeld. Våre moderne og såkalla intellektuelle bortforklaringar rikkar ikkje ved Guds befalingar. Vi må vera nøye med å gjera det Gud seier, fordi det er Gud som seier det!

Comments