Lukka i livet er å leva etter Guds ord
Dei som elskar Gud, er nøye med å gjera det Han seier!

Å gå på Guds vegar er å leva etter Guds ord

Salme 119,3 Dei gjer ikkje urett, men går på hans vegar.

Det er med stor tru og tillit til Guds gode ord og ordningar at Salmisten seier dette. Når vi følgjer Herrens lov og tek vare på hans lovbod eller vitnemål, då vil vi ikkje gjera noko urett. Gud er god og alle hans vegar er gode for alle menneske, ja for alle samfunn. Det er godt å ha denne enkle trua på Guds Ord. Det er trygt å gå på Guds vegar. Det er aldri galt å gjera det Gud seier. Det er alltid rett å følgja Herrens lov og leva i samsvar med hans vitnesbyrd. Dei som gjer det vil aldri gjera det som er urett, men vil velja å gjera det som er godt for dei går på Guds veg. Dei gjer ikkje urett, fordi dei er rettferdige og har Guds liv i seg (sjå 1 Joh 3,9). Guds karakter har vorte forma i dei. Det har vorte ein vane for dei å gjera det Gud seier i sitt Ord.

Å gå på Guds vegar er det tredje uttrykket i denne salmen for å leva etter Guds Ord. Veg blir ofte i Bibelen brukt som eit uttrykk for levesett. Guds vegar handlar då både om kva Gud gjer og korleis han gjer ting, både hans hjartelag og hans handlemåte. Å gå på Guds veg er å leva på Guds måte. Dette kan vi berre gjera i tru og tillit til Herrens nåde og ved krafta i Den Heilage Ande som bur i oss.

Lova kom med Moses, men nåden og sanninga kom med Jesus Messias. Ingen har nokon gong sett Gud, men Jesus Messias er det synlege bilete av den usynlege Gud. Jesus Messias har vist oss kven Gud er. Han har vist oss kor nådig og kjærleg han her. Han har også vist oss kor heilag Gud er og at synda må straffast og sonast. I Jesus kjem Gud til oss som både dommar, forsonar og frelsar. Å gå på Guds veg er også å leva i forsoning og visa kjærleik til alle menneske.

Comments