Flowers from heaven
Om å tala profetord

Eg ser folk reisa seg

Eg såg at heile landet vårt var i rørsle. Kor eg vende meg såg eg folk reisa seg ein etter ein. Det var som dei høyrde det same kallet og fylgde den same røysta. Denne røysta frå Gud fekk folk til å bryta opp. Dei kom frå mange kantar. Ein og ein stod dei opp og tok til å gå. Då dei fylgde røysta og gjekk fann dei kvarandre, små grupper på to og tre vart til grupper på 10 – 20 – 50 – 100 – 1000 + + . Dei vart ein stor hær av menneske som stod skulder til skulder og gjekk fram hand i hand. Eg såg dei koma frå nord og sør, frå aust og vest. Eg såg sei koma frå den minste bygd og den største by. Eg såg dei koma frå den inste dal og fjord og frå ytste øy. Frå Finnmark i nord til Agder i sør. Frå Hedmark og oppland i aust til Hordaland og Rogaland i sør. Eg såg dei koma frå alle kantar av landet. Det var som ei usynleg hand førte dei saman. Eg såg ein stor hær i rørsle gjennom landet vårt.

Men denne hæren hadde ingen våpen. Dei hadde hendene fulle av frø og såkorn. Og dei var sjølve frø som vart sått ut gjennom livet dei levde. Frå dei reiste seg og braut opp frå den staden dei var og tok til å gå strøydde dei ut frøa og såkorna sine raust og rikeleg. Eg så at det grodde og spirde etter dei. Gode og flotte vokstrar med flotte blomar og plantar med nye frø og store aks av korn. Eg såg heile landet verta endra på grunn av frøa og såkorna desse som fylgde røysta sådde og strøydde ut.

Eg såg vinteren vika og våren koma. Vinteren er forbi. Våren har kome. Det blømer, det sprirer og gror på ny landet vårt. Eg høyrde song og musikk, dans og glede. Eg høyrde lovsongen stiga opp til Gud.

Landet vårt skal verta fullt av folk som kjenner Herren!

Grunnen til at eg legg dette ut er denne e-posten som eg fekk av Kjartan og som stadfestar synet:

Hei Erling!


Jeg har dessverre ikke hatt anledning til å være med på påskefesten i Bergen dette året, men jeg har hatt gleden av å høre noe av forkynnelsen gjennom lydfilene som er lagt ut på nett. Det har vært utrolig inspirerende og godt å høre Gud tale gjennom deg og de andre som har delt Guds ord.

I undervisningen som Noralv hadde torsdag kveld refererte han til en profeti du brakte tidligere i møtet. Ut fra det jeg hørte gikk det ut på en hær som reiste seg. En hær som gikk til krig med såkorn som våpen.

Grunnen til at jeg skriver til deg er at jeg litt før jul opplevde å få et bilde og noen ord fra Gud. Vi var samlet hjemme hos noen venner, hvor vi tilba Gud sammen.
Jeg så mange mennesker som sto samlet. Alle sammen fikk utdelt vesker med såkorn. Vi fikk beskjed om å gå ut og så ut av Guds ord, av Hans godhet. Herren selv skulle stå for veksten. Vi hadde alle fått mer enn nok til å dele ut i overflod. Uansett hvor mye vi delte ut ble veskene våre ikke tomme.

Jeg ble inspirert og glad da jeg hørte forkynnelsen til Noralv og om det profetiske budskapet du kom med. Jeg opplever det som en bekreftelse på det Gud taler om til oss også. Veldig inspirerende! Er det mulig å få et kort referat fra profetien?

Guds rike fred og velsignelse!

Mvh, Kjartan

Comments