Previous month:
December 2007
Next month:
February 2008

5 entries from January 2008

Retten til å gjera folk til disiplar

For kristne menneske er misjonsarbeid og det å vinna menneske Jesus noko me alle saman har ansvar for og rett til. Retten til å utbreia trua og gjera folk til lære er så sjølvsagd for oss at me ofte ikkje tenkjer over kvifor. For oss er misjon ein menneskerett og ein naturleg del av utøving av trua vår, men for mange verdslege menneske er det ikkje like opplagt.

Continue reading "Retten til å gjera folk til disiplar" »


Når kristentrua møter motstand

Motstand mot kristentrua er ikkje noko nytt, men noko kristne har levd med frå fyrste stund. Me kan lesa om motstand og forfylging av kristne i Apostelgjerningane og i heile kyrkjesoga opp til vår tid. Apostelen Paulus sa at alle som vil leva gudfryktig vil verta forfylgde (2.Tim.3,12). Kristne har opp gjennom historia opplevd sanninga i desse orda. Her i landet vårt har kristne stort sett vorte sparte for forfølging. Samanlikna med kva kristne i andre land har måtta gå gjennom må me seia at vanskane våre har vore lette. Likevel er det slik at det aldri har vore fleire kristne martyrar, som har gjeve livet sitt for trua på Jesus, enn det er i våre dagar.

Continue reading "Når kristentrua møter motstand" »


Retten til å tru og ha eit offentleg livssyn

Den vestlege verda er i vår tid kjenneteikna av rasjonalisme, materialisme og såkalla humanisme. Det inneber at det er berre det som kan forklarast logisk, forståast med forstanden og som set mennesket i sentrum som er politisk korrekt. Denne sekulære humanismen gjer seg ut for å vera fornuftig, menneskeleg og livssynsnøytral, medan dei framsteller alle som trur annleis for å vera sekteriske, inhumane, bakstreverske mørkemenn. Desse sekulære humanistane, som i praksis også er ateistar, dominerer kultur og media på ein skræmande måte. Dei vil nok gje folk rett til å tru kva dei vil, men dei vil seia at denne trua høyrer privatlivet til og bør ikkje blandast inn i politikk eller samfunnsliv.

Continue reading "Retten til å tru og ha eit offentleg livssyn" »


Personleg - men ikkje privat

Å vera disippel av Jesus og tru på han, fylgja etter han og leva etter hans lære er å vera det me kallar ein personleg kristen. Det inneber at me har eit personleg forhold til Jesus Kristus. Difor seier me ofte at me har ikkje ein religion, me er ikkje religiøse, men me har vorte kjende med Jesus Kristus som er vår Herre og Frelsar. Den såkalla kristne religionen kan ikkje berga denne verda me lever i, men Jesus Kristus kan. Folk som kjenner Jesus og lever etter hans ord kan vera med på å forandra samfunnet og berga nasjonar frå undergang om dei forstår at trua er personleg, men ikkje privat.

Continue reading "Personleg - men ikkje privat" »


2008 - eit profetisk år i Guds overnaturlege kraft

Me må vera som Jissakars søner som forstod seg på tidene og visste kva Guds folk måtte gjera (2.Krøn.12,32). Alt har si tid, seier Bibelen, som taler om frelsens dag og nådens år. Dette nye året er eit år kor Gud taler og handlar. Gud har talt svært tydeleg til oss at dette nye året vil få stor betydning for framtida, for det er eit år kor me skal representera Gud i ord og gjerning. Det er eit år med oppstode. Det er eit år med nytt liv. Det er eit år med ny start for mange. Det er eit år med siger, eit år kor trua vår på Jesus Kristus skal overvinna store vanskar.

Continue reading "2008 - eit profetisk år i Guds overnaturlege kraft" »