Previous month:
December 2006
Next month:
February 2007

5 entries from January 2007

Faktorar til endring

Vi er på mange måtar midt inne i eit paradigmeskifte. Det inneber endra tenkjemåte og grunnsyn slik at utfordringar og vanskar vert løyste på nye måtar. Vi vender tilbake til det grunnleggjande i kristenlivet. Vi går tilbake til røtene våre og vi finn ny meining i det Gud viste oss då vi starta Kristent Fellesskap.

Alt veksande liv er i endring. Alle levande organismar er i endring og må leva i fornying, elles døyr dei. Alle kristne treng å leva i stadig forfrisking i trua og fornying i kristenlivet.

Continue reading "Faktorar til endring" »


Tankar frå Jesajaboka

Dei fyrste fem kapittel fungerer som ei innleiing kor den dåverande katastrofale stoda vert sett opp mot den herlege framtida til Guds folk.

Det som er kjernepunktet i Jesajaboka er konflikten mellom Gud som dommar og frelsar, mellom rettferd og miskunn og truskap. Fordi Israel ikkje levde i samsvar med pakta dei hadde gjort med Gud var straffa for paktsbrot ikkje til å unngå. Jesaja forkynner at dommen kjem som ein reinsande eld som fører frelse med seg. 1,21-28; 4,2-6

Continue reading "Tankar frå Jesajaboka" »


Guds bodberarar

Profetane var Guds bodberarar til paktsfolket og til nasjonane. Dei var kalla til å gjera Guds vilje kjend, ved å undervisa folk i Guds ord og lov, ved å bera fram domsord over folk og nasjonar som hadde gjort opprør mot Gud, ved å tala tilrettes både folk og leiarar for synd og ugjerning dei hadde gjort, og ved å gjera det som til kvar tid trongst for å fremja Guds vilje mellom folket. Profetane var med andre ord kalla til å læra, undervisa, rettleia og irettesetja folk, leiarar og nasjonar, så vel som å forkynna komande hendingar.

Continue reading "Guds bodberarar" »


The Sun and the Light

For more than two month it has been raining in Bergen every day. Yesterday it was announced in the news to be the 73 day of raining. Many days it has been pouring down all day, some days it has been showers of rain and a few days, in fact very few, we have seen the sun in between the showers of water.

Yesterday this happened again. I had just finishing cleaning and tidying the house, putting away some Christmas decorations when bright beams of sunshine lightened up the kitchen and the living room. I was so happy, it was so nice, even if this sharp light revealed some more spots of dust some places that needed to be washed away. But I enjoyed the sunshine and to look out of the window and see the beautiful glittering like diamonds on the branches of the trees. The sight was so different when the sun was shining. The sun was out for half an hour before it set and went down behind the mountains.

I was thinking of the real light, Jesus Christ, the son of God. He is the Light of the world and he has cleansed my heart and washed away all the dirty stains and spots, hallelujah. He brightens my day, every day, he lightens my path and guide me by His Word. He fills my heart with sunshine.

Raining or sunshine outside, in fact it matters so little. He makes my day, every day a good day when living in His light.