Previous month:
May 2006
Next month:
August 2006

5 entries from June 2006

Nasjonal oppvakning

Då sukka heile Israels hus etter Herren (1.Sa.7,2NB). Då vende heile Israelsfolket seg til Herren (7,2).

Det var nå gått lang tid sidan filistarane slo Israel i slaget ved Afek og tok paktkista frå dei. Då paktkista valda mange vanskar for filistarane sendte dei henne tilbake til Israel, og no hadde paktkista stått i Kirjat-Jearim i tjue år. I desse åra må profeten Samuel ha arbeidt hardt for å få folket til å venda tilbake til fedrane sin Gud. Den beiske lærdomen frå Afek hadde lært han at det åndelege forfallet var så stort at det ikkje var nok med små ytre endringar for å få Guds vernande velsigning attende til folket på ny. Han forstod at det trongst eit djupgåande verk i hjarte og karakter for å få folket til å verta det Gud ville dei skulle vera.

Continue reading "Nasjonal oppvakning" »


Profeten vekkjer hunger etter Gud

I tjue år hadde profeten Samuel arbeidt for å få folket til å sjå samanhengen mellom gudsdyrking og menneskeleg fridom. Då dei innsåg at avgudsdyrking og moralsk forfall var fråfallet frå Herren og grunnen som førte nasjonen ut i ulukka, vart lengten til Gud tend på ny. Profeten sitt arbeid hadde vekka opp ein hunger etter Gud og hans velsignande nærvær hjå store lag av folket.

Continue reading "Profeten vekkjer hunger etter Gud" »


Profetord og overmot

Samuels ord kom ut over heile Israel. Og Israel drog ut for å strida mot filistarane. 1.Sa.4,1

Det er mange ulike meiningar om plasseringa av desse to setningane og som gjer at dei kan forståast på ulike måtar. I Bibelselskapet sin Bibel er den første setninga, om at det Samuel sa gjekk ut til heile Israel, plassert i samanheng med det som står i verset før (3,21). I Norsk Bibel si utgåve, som eg har sitert ovanføre, ser det ut som om det er ein klår samanheng mellom dei to setningane i 1.Sam.4,1.

Continue reading "Profetord og overmot" »


Herren openberrar seg fro profetane gjennom ordet sitt

Og Herren heldt fram med å syna seg i Sjilo; der openberra Herren seg for Samuel gjennom sitt ord. 1.Sam.3,21

Desse orda fortel om Samuel sitt framhaldande fellesskap med Den Evige Eg Er, Herren Allhærs Gud. Herren heldt fram med å gje seg til kjenne for Samuel. Han tala til han gjennom Ordet sitt. Dette er eit kjenneteikn på den profetiske tenesta, fellesskapet med Gud der Gud openberrar seg gjennom Ordet sitt. Ordet er det mediet Gud bruker til å gjera seg kjend gjennom. Når Gud talar syner han oss kven han er. Herren openberrar seg gjennom ordet sitt. Her ser vi også kva som er kjernen i den profetiske tenesta, å ta imot ord og bodskap frå Gud. For å kunna fungera i ei profetisk teneste må vi leva i eit nært forhold til Gud så han kan tala til oss.


Fellesskap med profetane

Vi kan ha fellesskap med profetane som Bibelen fortel oss om, og vi kan stå i same teneste som dei. Vi kan vandra med Gud slik Enok gjorde. Vi kan forkynna rettferd og komande dom slik Noa gjorde. Vi kan vera barn av Abraham med same tru og lydnad som han. Vi kan sloss mot oss sjølv som Jakob. Vi kan kjempa for personleg integritet i det sosiale livet slik Josef gjorde. Vi kan vera med å byggja Guds hus etter det himmelske mønsteret saman med Moses. Vi ta del i den overnaturlege styrken Samson hadde då Anden var over han. Vi kan ta del i det politiske livet med profetisk innsikt som Daniel. Vi kan læra av alle Guds menn og kvinner som er omtala i Bibelen. Soga deira er skrive for oss som lever i den siste tida så vi skal læra å leva i Guds vilje og verta brukt til å fremja Guds plan for den verda vi lever i.