Faithfulness
Ingen profet kan vera likesæl

Eit ekko eller ei røyst?

Goethe skal ha sagt: ”Det er mange ekko i verda, men få røyster.” Openberring er ei eineståande visjon, forståing eller melding som kjem frå Gud og ikkje menneske. Inspirasjon er ei vanleg kjensle og rørsle i sjela som vert utløyst av menneskelege ord, haldningar og handlingar. Openberringa er original, du ser og forstår noko du ikkje har høyrd eller sett før. Inspirasjon kan berre skapa eit ekko i dei som høyrer, jamvel om det for han som talar er ei ny oppleving av å vera rørt og oppglødd.

Comments