Previous month:
March 2006
Next month:
May 2006

9 entries from April 2006

Ein Guds mann ber fram profetord

Det kom ein Guds mann til Eli. Han var send frå Herren Allhærs Gud. Vi kjenner ikkje namnet hans, men han var ein av Guds profetar. Brått kjem han fram i lyset og forkynner Ordet frå Gud om Eli og sønene hans, før han er borte og vi veit ikkje meir om han. Det er ofte profetane sin lagnad å ikkje verta lagd merke til eller verta gløymde når bodskapen er boren fram. Det gjer ingen ting, for profetane er tenarar for Ordet. Det viktige er at Ordet kjem fram til rette motakar og får gjort si gjerning.

Continue reading "Ein Guds mann ber fram profetord" »


Profetisk lovsong

I Første Samuelsbok 2,1-10 finn vi Hannas lovsong til Herren. Det er ein profetisk lovsong som vitnar om ei frisk profetisk salving. Denne profetiske lovsongen er ikkje avgrensa til ei personleg takk til Gud for bønnesvar, men har ein mykje større dimensjon over seg. Faktisk er det slik at denne lovsongen kastar profetisk lys over heile den komande kongetida!

Continue reading "Profetisk lovsong" »


Herren Allhærs Gud

Jahve Elohe Sebaot – Herren Allhærs Gud er for første gong i Bibelen brukt som tittel på Gud i Samuelsbøkene. Vi finn uttrykket 260 gongar i GT, særleg hjå profetane. Jesaja bruker det 60 gongar og Jeremia heile 80 gongar. Denne tittelen framsteller Gud som Den Evige EG ER, som styrer over alle maktene i himmel og på jord, både dei synlege og usynlege, han er konge over himmel og jord, ja heile universet!

Continue reading "Herren Allhærs Gud" »


Profettenesta - innsikt frå Samuelsbøkene

Apostelen Peter seier at alle profetane frå Samuel av profeterte om det gjenreisingsverket som Gud skulle gjera frå pinse og heilt Jesus Kom tilbake (Ap.gj.3,18-24). Det ser ut som om Samuel representerte noko nytt og innleia ei ny epoke med profetar. Moses var den store grunnleggjande profeten som førte folket ut av Egypt og fram til Kanaans land. Han var eit klart førebilete på Jesus og han profeterte om Jesus. Det var ingen store profetar etter Moses før Samuel kom og innleia ei ny tid. Skal vi forstå det alle profetane seier om Guds plan for den tida vi lever i, må vi granska dei profetiske skriftene frå Samuel av. Difor har eg sett meg føre å lesa Samuelsbøkene og Kongebøkene, i første rekkje for å sjå på den profetiske tenesta for å læra å tena Gud slik dei gjorde. Det er også nyttig å sjå på bøkene til alle profetane som tente Gud i tida fram til Jesus Kristus kom.

Continue reading "Profettenesta - innsikt frå Samuelsbøkene" »


Gud opnar handa si

Når eg har vore i bønn for påskekonferanse vi skal ha i Kristkirkens lokale, har Gud gjeve meg eit syn. Fire gongar såg eg Gud opna handa si i ei stor samling av hans eige paktsfolk.

Den første gongen han opna handa si kunne eg sjå at ho var full av all slag god og sunn mat. Folk kunne koma og eta heilt gratis og verta metta. Det var ingen mellom menn, ingen som stod mellom Gud og folket. Alle kunne koma rett fram til Gud og ta imot frå han. Dei som kom vart heilt mette, det vart slutt på svolten, dei vart fornøgde og tilfredse. Den gode og sunne maten gjorde folk sterke og sunne. Dei fekk styrke og helse rett frå Guds hand.

Den andre gongen Gud opna handa si kunne eg sjå at han delte ut arbeidsuniformar. Desse arbeidsuniformane hadde ei veldig synleg Gudsrikeidentitet og ein mindre synleg tenesteidentitet. Då folk tok på seg desse nye arbeidskleda såg eg at dei utvikla ei veldig sterk Gudsrikeidentitet, og dei vart veldig medvetne om deira kall i livet. Arbeidsuniformen hjelpte dei å fokusera på deira oppdrag i livet i å representera Guds rike i arbeidet og kvardagen deira.

Den tredje gongen Gud opna handa si kunne eg sjå at handa hans var full av verktøy og arbeidsreiskap. Når folk kom og fekk sin eigen personlege verktøykasse vart dei mykje meir effektive i deira daglege teneste. Det vil vera meir dekkjande å seia at dei vart meir fruktbare då dei tok imot det organiske arbeidsutstyret frå Guds hand.

Eg vart heilt overraska då eg såg Gud opna handa si fjerde gongen. Denne gongen var handa hans full av snop! Ja, handa hans var full av all slags snop! Då folk kom og smakte på snopet vart dei fulle av glede og lukke. Heile samlinga eksploderte av glede. Folk lo, dansa, hoppa og omfamna kvarandre. Eg har aldri før sett eit slikt uttrykk for glede som eg såg då folk åt snopet frå Guds hand.