Previous month:
April 2005
Next month:
June 2005

9 entries from May 2005

Ready for vacation

Early tomorrow morning Erling and me go to Spain for 18 days of vacation. The suitcases are packed, other preparations have being made, we have got good wishes from friends and family, only a few small details left. Both of us look very much forward for our holyday. We think we need to rest and relax now. Jesus told his disciples to go aside and rest, and how wonderful, he is with us wherever we go. I think we will have a wonderful time, together with the Lord and with each other. We enjoy each others company!

We expect a lot of other blessings and things to rejoice about. We will have sunshine and warm weather, white beaches and bathe in the sea. I will swim in the swimming pool every day. It is just outside the flat. We will have some trips to new places, and visit the charming markeds.

We are so grateful to the Lord for his goodness to us, and grateful to Erling’s brother and his wife who has given us their flat to use while we are in Spain. Thank you and thank you Lord.


Visjonen

Visjonen

Ein type kom bort til meg og sa: ”Kva er visjonen? Kva handlar det om?”

Eg opna munnen min og orda kom ut som dette:

Visjonen?

Visjonen er JESUS – den altoppslukande, farlege, unektelege Jesus

Visjonen er ein hær av unge menneske

Du ser bein? Eg ser ein hær. Og dei er FRIE frå materialisme!

Dei ler av dei små 8-4 slavane

Dei kunne eta kaviar på måndag og brødskorper på tysdag

Dei ville ikkje eingong merka skilnaden

Dei forstår meininga med The Matrix, dei veit koss Vesten vart vunnen

Dei er mobile som vinden. Dei tilhøyrer nasjonane. Dei treng ikkje pass.. Folk skriv adressene deira med blyant, og undrast over deira merkelege liv. Dei er frie, men er likevel slavar for dei såra, skitne og døyande.

Kva er visjonen?

Visjonen er eit heilagt liv som blendar augo. Det får barn til å le og vaksne til å verta forarga. Det gav opp spelet om minimum integritet for lenge sidan, men strekkjer seg etter stjernene. Det foraktar det som er bra og strevar etter det beste. Dette livet er farleg reint!

Lyset når inn i kvart skjult motiv, i kvar private samtale.

Det elskar folk bort frå deira sjølvmordstankar, deira leik med Satan.

Dette er ein hær som ofrar livet for Oppdraget.

Millionar gongar kvar dag kjem soldatane til å

Velja å mista alt

Så dei ein dag kan få høyra

Det store ordet: ”Bra gjort, trufaste søner og døtrer!”

Slike heltar er like radikale på måndag morgon som på søndag kveld. Dei søkjer ikkje ros. I staden smiler dei stille opp mot himmelen og høyrer vitneskaren ropa oppatt og oppatt ”STÅ PÅ! STÅ PÅ”

Lyden stig frå undergrunnen

Kviskring om historie på gang

Grunnvollar skakar

Revolusjonærar drøymer på ny

Hemmelege planar kviskrast

Ei mumling blant dei samansvorne

Og dette er lyden frå undergrunnen

Hæren er disipl(in)er(t)

Unge menneske som tvingar kroppane sine til lydnad

Kvar soldat er budd på å døy for sin våpenbror

Tatoveringa på ryggen seier skrytande: ”Å leva er for meg Kristus, og å døy er ei vinning” (Fil.1:21).

Offer kveikjer sigersgløden i deira oppvende augo

Vinnarar. Martyrar. Kven kan stoppa dei?

Kan hormon halda dei tilbake?

Kan fiasko lukkast? Kan frykt skræma dei eller døden drepa dei?

Og denne generasjonen ber

Som om det galdt livet

I djupe sukk

Som frå ein døyande mann

Med stridsrop, brennande tårer

og store lass av lått!

Dei ventar. Dei vakar: 24 - 7 - 365

Dei gjer det som kravst av dei: Dei bryt reglar. Dei skakar det middelmåtige frå sine koselege gøymestader. Dei legg ned rettane sine og dei små feilstega sine. Dei fastar frå det nødvendige og ler av merkevarer! Reklamefolka kan ikkje forma dei. Hollywood kan ikkje halda dei. Gruppepresset får dei ikkje til å skifta meining på nattlege festar før hanen gjel.

Dei er utruleg kule, farleg tiltrekkjande

-         på innsida.

Og utsida? Dei bryr seg knapt. Dei ber kler som kostymer for å kommunisera og feira, men aldri for å gøyma seg.

Vil dei gje opp sitt rykte eller sin popularitet?

Ja, dei vil leggja ned sine liv. Dei vil bytta plass med den dødsdømde - skuldig som helvete. Dei vil bytta kongstolen med den elektriske stolen.

Med blod, sveitte og mange tårer, i søvnlause netter og dagar utan frukt, ber dei som om alt var avhengig av Gud, og lever som om alt var avhengig av dei.

Deira DNA vel Jesus (han andast ut, dei andast inn)

Det umedvite syng i dei. Dei har bytt blod med Jesus.

Orda deira får demonar til å skrika på kjøpesentera

Høyrer du ikkje at dei kjem?

Hylla dei merkelege! Kalla saman taparane og frikane. Her kjem dei redde og gløymde med eld i augo. Rakrygga står dei fram og trea klappar, skykraparane bøyer seg, fjella vert som dvergar mot desse barna av ein annan dimensjon. Bønnene deira kallar saman himmelens jakthundar og vekker opp den gamle draumen fra Eden.

Visjonen ber røyndomen i seg. Det kjem til å henda. Det kjem lett. Det kjem snart.

Koss kan eg vita det?

Jo, for dette er sjølve lengten hjå alt det skapte, det Anden stundar etter med djupe sukk, Guds eigen draum.

Min morgondag er hans i dag. Mitt fjerne håp er hans 3D.

Og mi svake, kviskrande, bønn utan tru, manar fram eit dundrande, gjallande, omskakande stort ”Amen!” frå tallause englar, frå heltar av trua, frå Kristus sjølv – den opphavelege drøymaren, Han er den største vinnaren.

Garantert!

Tekst: Pete Greig, skrive på veggen i eit bønnerom 1999. Brukt av Gud til å starta ei verdens vid bønnerørsle, 24-7-365! Omsett av Erling Thu, 2005


Blogging – å leggja livet sitt ope på internett

Blogging er eit nytt ord, ein ny aktivitet! Det er ikkje lenge sidan det vart oppfunne. Det kjem av det engelske weblog  som vart forkorta til blog. Ein bloggar er ein som har sin personlege blog. Ein blog kan vera ei side på internett med ei personleg dagbok med tankar, opplevingar, refleksjonar, meditasjonar, meiningar, eller noko du brenn for. Eit av kjenneteikna på ein blog er at han som oftast inneheld mange lenkar til andre sider. For meg er blogging, som overskrifta seier, å leggja livet sitt ope på internett!

Continue reading "Blogging – å leggja livet sitt ope på internett" »


Mørket må vika for Ordets lys

Vi var samla til bønn og bad for ein flokk kristne på ei øy. Medan vi bad såg eg brått eit bilete framføre meg.

Eg såg heile øya og området rundt tydeleg for meg. Det var som eit mørke ville senka seg over øya. Ei stor svart og mørk sky la seg over området. Ut or skya kom det lange, kvasse klør som skilde kristne menneske frå kvarandre. Det var ikkje noka hyggjeleg syn og heldigvis varte det ikkje lenge før eg såg noko nytt.

Continue reading "Mørket må vika for Ordets lys" »


Renewing refreshing

I think we live in very exiting times. Perhaps some will view it differently because of all the bad news and things that happen in the world, wars, tragedies, famine, catastrophes and other sad or bad news. But for me as a believer I think it is great to be alive these days. From many parts of the world we read and hear reports about people coming to Christ, being baptized and receiving the Holy Spirit. God is working according to His Word and His Promises. These are days with the outpouring of the Spirit. The Holy Spirit is falling on men and women, sons and daughters, young and old. According to God’s word, written in the prophet Joel, the outpouring of the Spirit is for all people. Hallelujah!

Continue reading "Renewing refreshing" »


Min draum for Kristent Fellesskap i Bergen

Eg drøymer om KF som ein apostolisk base og senter for forsamlingsplanting.

Eg drøymer om minst ei levande forsamling i alle dei 40 skulekrinsane i Bergen.

Eg drøymer om store samlingar kor alle KF folk i heile distriktet kjem saman til feiring og forkynning – 5-6 gongar i året.

Eg drøymer om 5000 husforsamlingar på om lag 10 i kvar spreitt over heile byen!

Eg drøymer om å kunna trena og senda ut hundrevis av folk som vil planta nye forsamlingar kvart einaste år – både i Noreg og i mange andre land!


silence in the house

To night I have sat down in a soft comfortable chair, enjoying the silence in the house and the peaceful atmosphere in a tidy room. The only sound I can hear are birds singing outside in the garden. It has become darker now because of dark clouds on the sky and a cold wind is blowing.

Erling is attending a gathering at Gullbotn, I have been washing and tidying in the house a couple of hours after he left. Earlier today we said bye to our three lively, wonderful grandchildren who lives in Bergen. They had stayed with us since yesterday. We were playing with them and had a lot of fun. Jakob helped his grandfather in the garden today. Little Lars woke up extremely early this morning but he kept going full of life and joy. Probably he fell asleep in the car when the parents picked them up after lunch and they went home. It resulted that two grandparents had to lay down and have a rest when they left. But the joy of having them was great. We went to by some plants after dinner that we will have in the garden. Hopefully the weather will become nice the coming days.

But just now it is good to rest , to write, meditate and to pray and communicate with my heavenly Father. It is easier to listen in a peaceful quiet surrounding.


Encouraging days in Trondheim


Last night we arrived home from Trondheim
, spending 4-5 days with a young emerging church in the town. We were visiting 3 years back the start of a cell church with a handful people. Now they had increased in numbers and met in 3 cells. Most of them were students studying at the university or high schools. We stayed at one of the leaders home, Kathrine and Håvard. They are an excellent couple and we enjoyed to stay with them and they showed great hospitality. We also had a wonderful afternoon, having dinner with Benedicte and Anders and their happy 14 months old son, Sebastian. He was so sweet, so confident and he won my heart!

We had several gatherings and meetings. Erlings teaching was very well received. We had times of dialogs, we were talking and laughing together. Saturday was a lovely, warm day and we had barbeque, fun and fellowship. The last day we had a wonderful time of refreshing from the Lord, praying and prophesying, they got many encouraging words for the future for themselves individually and for the church. It was so great to be together with them. They are so zealous for the Lord. I am confident that they will continue to grow in maturity and numbers. I was exited and grateful to the Lord that we could have the privilege of being with the young people in this emerging church. But I must add I feel young in heart! Praise God!