Previous month:
February 2004
Next month:
April 2004

12 entries from March 2004

Kristne heimar er livsviktige!

Det er vår himmelske Far som opphavet til familien og har gjeve namn til alt som heiter far og barn i himmel og på jord (Ef.3,14). Då den treeinige Gud skapte mennesket i sitt bilete, skapte han dei til mann og kvinne, til å vera far og mor, så dei skulle verta mange – ein stor familie som skulle verta til nye store familiar (1.Mos.1,26-28)!

Continue reading "Kristne heimar er livsviktige!" »


Evangeliet i ei ny tid

Evangeliet vart til i ei ny tid. Den gamle tida med lovtrældom var over. Dei religiøse leiarane forsto ikkje det tidsskifte dei levde i. Difor var dei ikkje i stand til korkje å forstå tida dei levde i eller dei folka dei var sett til å hjelpa. Dei hadde berre gamle svar på avleggse problemstillingar! Dei hadde ferdige formuleringar som hjelpte folk i farne tider, men dei hadde ikkje noko å seia til dei lengtane folk bar på i si eiga tid! Difor hadde dei ikkje noka godt nytt å fortelja til folk, berre gamle klisjear og utslitne ord som vart opplevd som fordømmande.

Continue reading "Evangeliet i ei ny tid" »


Ikkje eigen interesse, men Guds vilje!

Det er Jesus som på denne måten skildrar sitt eige liv. Fleire gonger ser vi at han seier kvifor han er komen. Han seier han er sendt på eit oppdrag. Han har ei klar meining med livet. Han veit kvifor han er her. Ikkje for seg sjølv, men for noko som er større. Ikkje eigen interesse, men Guds vilje. Ikkje eigen ære, men Guds ære.

Continue reading "Ikkje eigen interesse, men Guds vilje!" »


Har vi bruk for Bibelen i dagens kristenliv?

Eg har i det siste vorte forskrekka over kor godt mange såkalla konservative kristne synest å greia seg utan Bibelen.
Vi har så mange tradisjonelle måtar å gjera ting på, at vi ikkje ein gong kjem på å prøva det på Guds ord på ny. Utan at vi eigentleg ønskjer det, vert Bibelen ei bok vi ikkje rådfører oss med, for vi har så gode tradisjonar å følgja.

Continue reading "Har vi bruk for Bibelen i dagens kristenliv?" »


Gud vil bu i gata vår!

Det går ein rød tråd gjennom heile Bibelen: Gud elskar menneske! Mennesket vart skapt til samfunn med Gud. Synda øydela dette nære forholdet, men Guds frelsesplan er å føra mennesket tilbake til seg. Då Gud frelste Israel ut av trældomen Egypt sa han: ”Eg vil bu midt i mellom dei!” (2.Mos.25,8-9). Når Guds store frelsesplan i Jesus Kristus er fullført, vil Guds bustad vera hjå menneska (Op.21,3-4).

Continue reading "Gud vil bu i gata vår!" »


Gud samlar sitt folk og byggjer sitt hus!

Då eg i 1977 arbeidde på ”Condeepen”, oljeplattforma som no er kalla Statfjord A og vart bygd i Jåttåvågen ved Stavanger, hadde eg ei natt ei sterk oppleving med Herren. Eg hadde nett lese profeten Esekiel fortelja korleis Herrens hand kom over han og førte han til ein dal full av tørre bein. Det synet Esekiel såg og det han opplevde, opptok meg svært mykje. Eg gjekk på dekket, mellom dei 120 meter høge skafta på ”Condeepen” og venta på å få ein av kranførarane i tale for å flytta noko utstyr til dei som skulle montera det. Denne natta var det mange som hadde bruk for kranane og eg måtte venta på tur, difor brukte eg ventetida til å be.

Continue reading "Gud samlar sitt folk og byggjer sitt hus!" »


Kva er synd?

Jesu syndeliste
Då eg var ung hadde vi lange lister over ting som var synd og ting som ikkje var synd. Mi syndeliste var veldig lang for eg tilhøyrde den radikale fløyen på bedehuset. Sminke var synd, permanent var synd, øyrepynt var synd, men halskjede var ikkje synd. Det var synd å plystra, det var synd å gå på kino, det var synd for jenter å gå i bukser (mannfolk klede). Ei stund var det faktisk synd å ha skjegg! Alt som var på mote var synd for kristne, dei kunne berre bruka dei kleda som var på mote for eit par år sidan.
Det tragiske var at vi var heilt og fullt overtydd at vi hadde rett, men vår forståing av synd var heller mangelfull. Vi var hovudsakleg opptekne av ytre ting og forstod lite av syndas verkelege vesen. Vi skal i denne artikkelen sjå litt på Jesu undervisning om synd. Han sette lyset på heilt andre ting enn eg gjorde i min ungdom! Eg trur vi har mykje å læra av han på dette området!

Continue reading "Kva er synd?" »


Å sjå Gud i kvardagen

Gud kjem ofte på andre måtar enn det vi ventar.
Han er ikkje bunden av menneskelege tankar og førestillingar. Han kjem slik han vil, han oppfyller profetordet etter sin eigen plan og ikkje etter våre program. Om vi er audmjuke og åndelege vil vi kunna gjenkjenna Anden i det som hender og forstå at det er Gud som kjem, jamvel om det er på ein uventa måte.

Continue reading "Å sjå Gud i kvardagen" »


Gravferder er betre enn festivalar!

Eg har den seinare tid vore til stades ved fleire gravferder, her til lands og i andre land. Eg har faktisk vore med på kristen gravferd og ikkje-kristen gravferd (sikh kremasjons seremoni). Desse hendingane får meg til å tenkja, både på dette livet og på det komande livet, og om det å ha æva som perspektiv over alt vi gjer. Det er i samsvar med det som Forkynnaren seier:
”Det er betre å bruka tid i gravferder enn på festivalar. For du kjem til å døy, og du skulle tenkja på det medan du enno har tid. Sorg er betre enn lått, for sorga har ei foredlande verknad på oss. Ein vis person tenkjer mykje på døden, medan dåren tenkjer berre på å ha det gøy no.” Forkynnaren 7,2-4 (Omsett frå New Living Translation)

Continue reading "Gravferder er betre enn festivalar!" »


Gamle og nye former

Eg har dei siste månadene besøkt fleire ulike kyrkjelydar. Dei har stått i ulik tradisjon og har hatt ulik bakgrunn. Dei har vore både gamle og nye med høg og låg gjennomsnittsalder. Dei har brukt både gamle og nye former, nokon har vore høgtidelege og stive andre uformelle og frie. Eg har møtt både gamle og unge menneske, folk som har vore kristne i mange år og folk som har vore nye på vegen. Gudstenestene har vore av varierande kvalitet og kor stor grad folk har teke del og vore med å skapa liv og glede har det vore veldig stor skilnad på.

Continue reading "Gamle og nye former" »