Intervju med Gud
Det er ikkje godt å vera åleine!

Bønnens kraft

Rettferdig manns bønn har stor kraft og verknad. Jak.5,16

• Bønn har utretta ting som har vore sett som umulege og uoppnåelege.
• Bønn har overvunne alle naturkrefter og naturlege element som eld, luft, jord og vatn har måtta bøya og føya seg som svar på bønn.
• Bønn opna Rødehavet.
• Bønn fekk vatn til å strøyma frå berget i øydemarka.
• Bønn fekk brød til å falla ned frå himmelen.
• Bønn fekk eld frå himmelen til å falla på altaret som Elija reiste på Karmel.
• Bønn fekk Assyrarhæren til å røma.
• Bønn har gjort sjuke frike.
• Bønn har gjeve blinde syn og døve hørsel.
• Både små og store under kan førast tilbake til bønn.
• Bønn har ført til vekking og frelse for tallause mengder menneske.
• Heile folkeslag er vunne for trua på Jesus som svar på bønn.
• Heile byar og bygder har vorte forvandla på grunn av bønn.

Be dei største bønner du kan førestilla deg! Du kan aldri be så store bønner at Gud når han svarar ikkje vil ønska at du hadde bede om meir (Ef.3,20). Ikkje be om krykker til å støtta deg på. Be om venger så du kan fly til nye høgder!

Comments