175 entries categorized "Biblical teaching"

On Death and Resurrection in Christ

 

Yesterday I was crucified with Him; today I am glorified with Him.

Yesterday I died with Him; today I am made alive with Him.

Yesterday I was crucified with Him; today I am glorified with Him.

Yesterday I died with Him; today I am made alive with Him.

Yesterday I was buried with Him; today I am raised up with Him.

Let us offer to Him Who suffered and rose again for us . . . ourselves, the possession most precious to God and most proper.

Let us become like Christ, since Christ became like us.

Let us become Divine for His sake, since for us He became Man.

He assumed the worse that He might give us the better.

He became poor that by His poverty we might become rich.

He accepted the form of a servant that we might win back our freedom.

He came down that we might be lifted up.

He was tempted that through Him we might conquer.

He was dishonored that He might glorify us.

He died that He might save us.

He ascended that He might draw to Himself us, who were thrown down through the fall of sin.

Let us give all, offer all, to Him who gave Himself a Ransom and Reconciliation for us.

We needed an incarnate God, a God put to death, that we might live.

We were put to death together with Him that we might be cleansed.

We rose again with Him because we were put to death with Him.

We were glorified with Him because we rose again with Him.

A few drops of Blood recreate the whole of creation!

—St Gregory the Theologian, Easter Orations


Eg har villa meg bort, men ikkje gløymd dine bod

Salme 119,176 Eg har villa meg bort som ein bortkomen sau. Leit etter meg, din tenar, eg har ikkje gløymt dine bod.

Dette er punktum finale, den endelege konklusjonen på denne lange bønnesalmen på 176 vers. Eg har villa meg bort. Eg er som ein hjelpelaus og bortkomen sau. Eg treng hjelp. Leit etter meg og gje meg ikkje opp. For ei audmjuk avslutning. For ei djup sjølvinnsikt. David har tidegare kome med mange frimodige utsegn. Han har sett ord på sine gode ønskje og intensjonar. Frimodig har han sagt kva han vil følgja Guds lover og påbod. Så avsluttar han med å seia at gode intensjonar er ikkje nok. Det er lettare å seia kva vi trur og ønskjer enn å leva etter Guds ord.

Continue reading "Eg har villa meg bort, men ikkje gløymd dine bod" »


Lat meg få leva fullt ut!

Salme 119,175 Lat meg leva og lovsyngja deg, lat dine lover vera mi hjelp!

Lat meg få leva! For ei universell og enkel bønn. Lat meg få leva livet fullt ut er vel det innarste ønskje til alle menneske. Vi ønskjer jo alle eit godt og meiningsfullt liv. Vi ser dei øydeleggjande dødskreftene verksame rundt oss. Det er så mykje liding i denne verda som er merka av synd. Difor ber vi at Livsens Ande skal fylla oss med sitt overflodsliv så det kan renna elvar av liv frå oss til andre. Det verkeleg gode livet er å kjenna Gud, det er å bli ein ny skapning ved trua på Jesus Kristus, Guds Son. Med hans liv på innsida kan vi møta det vonde og vanskelege med tru og håp.

Continue reading "Lat meg få leva fullt ut!" »


Frelse i fortid, notid og framtid

Salme 119,174 Herre, eg lengtar etter di frelse, eg frydar meg over di lov (Strong 8451).

Frelse er eit vedunderleg ord som skaper gode tankar og kjensler i oss som trur. Vi har fått del i Guds frelse og vi lengtar etter henne. Ved trua har vi vorte frelst ein gong for alle, men opplever å bli frelst meir og meir gjennom heile livet. Ein gong i framtida skal vi få del i Guds frelse heilt og fullt. Det er dette perspektivet vi finn i det David seier i denne bønna si. Den frelse vi har opplevd skaper lengt etter den fullkomne og endelege frelsa som ventar på oss.

Continue reading "Frelse i fortid, notid og framtid" »


Lat di hand koma meg til hjelp!

Salme 119,173 Lat di hand koma meg til hjelp, for eg har valt dine påbod (6490).

På ny ber David ei enkel bønn som vi alle kan be: Lat di hand koma meg til hjelp! Eit av kjenneteikna på ekte bønner er at dei er enkle og rett fram, utan snikk snakk. Bønner som kjem frå hjartet treng ikkje pyntast med store og overtalande ord. Eit enkelt sukk om hjelp er nok til å røra ved Guds hjarte.

Legg merke til at David seier, lat di hand koma meg til hjelp. Han ber om Guds direkte inngrep. Han ser ikkje til venner eller folk med pengar og makt, nei, han vender seg berre til Gud og set si von til han åleine. Lat di hand, som både har makt og styrke til å gjera under, koma meg til hjelp. Lat di hand, som skapte himmel og jord, gripa inn i min kvardag. Lat di skapande kunstnar hand gjera under i livet mitt!

Continue reading "Lat di hand koma meg til hjelp!" »


Syng ut Guds rettferdige bod!

Salme 119,172 Lat tunga syngja ut ditt ord, for alle dine bod er rettferdige.

Her går David frå å lovsyngja Gud til å syngja ut Guds ord. Gud har lært han sine forskrifter og no vil han gjera desse kjende for alle folk. Han vil få ut Guds ord til andre. Vi kan både preika og forkynna, tala og syngja ut Guds ord. Poenget er at vi bruker tunga vår til å gjera Guds ord kjend. Når Gud lærer oss sine forskrifter er det vårt naturlege gjensvar at vi taler og syng ut Guds ord til folk rundt oss.

Continue reading "Syng ut Guds rettferdige bod!" »


Eg vil lovsyngja Gud som lærer meg sine forskrifter

Salme 119,171 Lat leppene strøyma over av lovsong, for du lærer meg dine forskrifter.

Bønn og lovprising høyrer saman. Dei som ber får svar og har mykje å takka for. Fellesskapet med Gud i bønn følgjer oss gjennom dagen og varer livet ut. Lovsong er ein svært viktig del av dette bønnefellesskapet med Gud. Dei fleste av oss har meir å takka for enn å be om. Det oppdagar vi fort når vi tek til å takka for dei daglege velsigningane i livet. Det er lett å ta ting for sjølvsagt, det at vi har mat og klede, hus og heim og liknande, men vi må ikkje gløyma at alt dette er ei gåve frå Gud. I verda er det mykje fattigdom og liding på grunn av krig, naturkatastrofer og urettferdig samfunnssystem eller politikk. Alle som lever i Noreg er priveligert og har svært mykje å takka for.

Continue reading "Eg vil lovsyngja Gud som lærer meg sine forskrifter" »


I want to lay hold on the word!

Psalm 119.48 I will lift up my hands toward your commandments, which I love, and I will meditate on your statutes.

It may be a little unclear as to David's intention to raise his hands towards God's commandments, but I think it's about raising his hands to grasp the word of God. He says he loves God and wants to reflect on God's precepts. That is why he wants to raise his hands to lay hold on the word of God and not let it go. He loves God and will meditate on the word to understand God's plan and will.

Continue reading "I want to lay hold on the word!" »


Passion and delight in the Word of God

Psalm 119.47 for I find my delight in your commandments, which I love. 

I am so excited by the joy David finds in God's commandments. "I delight in your commandments." He finds joy and delight in God's law. In fact, it can be translated with: "I am entertaining me in your commands!" When many hear words like commandments, laws, rules, they respond negatively. Very many want to cast it in the sea and get rid of them, because they want to be free to follow their own sinful heart.

Continue reading "Passion and delight in the Word of God" »


I will not be ashamed of the word of God or His good arrangements!

Psalm 119.46 I will also speak of your testimonies before kings and shall not be put to shame, 

It is a bold David we meet in this words. But it is not wishful thinking he expresses. Before he was king, he was both bold and preached the word of God to King Ashish and Saul. After becoming king, he continued to speak to kings about God's testimony and law. He did not hide what he believed in and whom had his loyalty.

Continue reading "I will not be ashamed of the word of God or His good arrangements!" »


I want to live in complete freedom!

Psalm 119.45 and I shall walk in a wide place, for I have sought your precepts.

When David has stated that he will always, at every moment, follow the law of God, he continues in this verse with a prayer to walk in an open landscape. I was born and raised in Jæren, at the south western coast of Norway, and I love open landscapes. At Jæren I can breathe freely. I am not created for trong fjords or valleys or deep forests. I have to have a view, preferably see water, to thrive. Tronge landscape depress me because I feel I'm trapped. For this reason, I have asked many times to get out into a wide and open place so that I can live and breathe freely.

Continue reading "I want to live in complete freedom!" »


I will keep your law continually

Psalm 119.44 I will keep your law continually, forever and ever, 

In trusting that God answers and shows his faithful love, David comes with a bold promise. "I will always keep your law!" These are strong words, but it is a attitude that the Lord reewards. David will forever live in accordance with the law of the Lord.

Continue reading "I will keep your law continually" »


Courage to Say What God Says

Psalm 119:43 And take not the word of truth utterly out of my mouth, for my hope is in your rules.

Here, David begs God not to take the word of truth out of his mouth. The Word of Truth is about God's faithful love and saving grace. If the Lord had not saved him, it would have meant that this word had been ripped out from his mouth, because it would no longer be true. The good thing is that God saves in accordance with His good and true word which is the gospel of the Kingdom of God.

Continue reading "Courage to Say What God Says" »


I always want an answer to those who mock me!

Psalm 119,42 Then I can answer the scoffers, for I trust in your word.

This prayer is a close follow-up to what he asked for in the previous verse. There, David prayed that God's faithful love and his good salvation should come to him, as God had promised him. Now he tells God what he will do when he experiences God's mercy and works of grace.

Continue reading "I always want an answer to those who mock me!" »


May your gentle and faithful love overwhelm me

Waw is the Hebrew letter that the next eight verses start with. Very few Hebrew words start with this letter, but it is often used as a conjunction as "and". The theme of this section is trust in God.

ו

Psalm 119.41Let your steadfast love come to me, O Lord, your salvation according to your promise; 

Again David prays to Jehovah, the Lord, the Eternal I Am. He prays for two things, mercy and salvation. They are in some ways synonymous words in this context, because they are all about the same. When God shows mercy, we share in His salvation.

Continue reading "May your gentle and faithful love overwhelm me" »


I long for your commandments!

 

Psalm 119,40 Behold, I long for your precepts; in your righteousness give me life!

David has just talked about the scorn and disgrace he gets because he stuck to God's word. With that in mind, I think what he says is very strong: "I long for your precepts!" That is a powerful statement that we need to look more closely at.

Continue reading "I long for your commandments!" »


Defend me against ridiculous and negative criticism!

Psalm 119.39 Turn away the reproach that I dread, for your rules are good.

David prays for grace to be spared from the mockery and shame that comes from sticking to God's good laws. He is like us and obviously doesn't like to be looked down upon. He wants, as we all do, to be respected for who he is and for what he believes in. Unfortunately, he knows from bitter experience, that he is not always respected when he speaks the word of God.

Continue reading "Defend me against ridiculous and negative criticism!" »


Confirm your promises to me!

Psalm 119,38 Confirm to your servant your promise, that you may be feared.

This prayer shows us that David had learned to recdeive the Word of God. There was no longer any talk of commandments, laws or regulations. He has received the word to him into his heart. He has heard God through the Scriptures. He has read and meditated on God's Word in such a way that he has heard God's voice through what he has read and meditated on. We see that from what he says: "Your promise to your servant." God's word has become personal to him. This is one of the most important lessons we can learn, learning to hear from God as we read the Bible.

Continue reading "Confirm your promises to me!" »


Turn my eyes away!

Psalm 119,37 Turn my eyes from looking at worthless things; and give me life in your ways. 

Our eyes are important. Our eyes are the door to the soul. What we see creates thoughts and can awaken all kinds of desires within us. We are strongly influenced by what we see. Unfortunately, we are not always as aware of this and look at things we should not have looked at. In our culture, we are bombarded with pictures of young and old that we could benefit being spared from. We are exposed to nudity and worse in many media. Pornography is easily accessible and captures many in its devastating web.

Continue reading "Turn my eyes away!" »


God, make me willing to obey!

Psalm 119.36 Incline my heart to your testimonies, and not to selfish gain!

Again, David's prayer shows great insight into human nature. He knows himself so well that he asks for God's help. He knows that hearts and minds are a battle ground where strong forces fight for power. Therefore, he prays that God will stir the heart and bend it towards the word of God, that he may enjoy and delight to live after the testimonies of God. He prays, "God, make me willing to obey what you say! Make me want to stick to your law! ”

Continue reading "God, make me willing to obey!" »